ความรู้ปัจจุบันของความเจ็บปวดทางทันตกรรมจัดฟัน -

Main Article Content

เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์

บทคัดย่อ

ความเจ็บปวดทางทันตกรรมจัดฟันเป็นสภาวะไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยมีสาเหตุจากการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน แรงทางทันตกรรมจัดฟันที่ให้บนตัวฟันจะเหนี่ยวนำให้เกิดสภาวะขาดเลือดและหลอดเลือดตามาด้วยการตอบสนองของการอักเสบทั้งด้านของการเปลี่ยนแปลงหลอดเลือด องค์ประกอบของเซลล์และสารเคมี เหตุการณ์เหล่านี้เกิดร่วมกันเป็นผลให้เกิดความเจ็บปวดและการเคลื่อนฟัน การเคลื่อนฟันกระตุ้นปลายประสาทรับความรู้สึกส่งสัญญาณต่อไปยังเซลล์ประสาทของเส้นประสาทคู่ที่ 5 (trigeminal neuron) ที่อยู่ปมประสาทของประสาทสมองคู่ที่ 5 (trigeminal ganglion ) ต่อไปยัง นิวเคลียสส่วนหางของเส้นประสาทคู่ที่ 5 (trigeminal nucleus caudalis) อยู่ที่เมดัลลาออบลองกาตา (medulla oblongata) และ ventroposterior nucleus ในทาลามัส (thalamus) ตามลำดับ สุดท้ายสัญญาณจะเข้าไปยังคอร์เทกซ์รับความรู้สึก (sensory cortex)เพื่อรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดและมีประสบการณ์ต่ออารมณ์นี้
ปัจจุบันมีวิธีการรักษาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทางทันตกรรมจัดฟันหลากหลายวิธี เช่น วิธีการใช้ยา วิธีเชิงกล วิธีทางพฤติกรรม และการฉายเลเซอร์ระดับต่ำ อย่างไรก็ตามยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่ออธิบายประสิทธิผลและผลข้างเคียงของวิธีเหล่านี้ นอกจากนี้การรักษาด้วยยีนต์ก็เป็นวิธีใหม่ที่ได้รับความสนใจในการลดความเจ็บปวดทางทันตกรรมจัดฟันในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Review articles