Volume 20, No. 1, July 2020

ISSN : 1513-7201 (Print)
ISSN : 2672-927X (Online)

     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ดำเนินการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม กำหนดการรับวารสารฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน วารสารอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 2
     ในการนี้ทางกองบรรณาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอแจ้งว่าวารสารของเราจะทำการเผยแพร่บทความของท่านเป็นรูปแบบออนไลน์(Online edition) ทันทีเมื่อท่านได้รับการตอบรับและผ่านการตรวจสอบรูปแบบบทความ (Proofreading)เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้บทความของท่านสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ
ชาติ และระดับนานาชาติ
4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขต
1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง
กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ
กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น
3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

**************************************************************************

20v1.jpg

 

**************************************************************************

บรรณาธิการแถลง


สวัสดีค่ะ ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร ในฐานะบรรณาธิการของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาขอขอบคุณกองบรรณาธิการ และคณะกรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 20 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 สามารถเผยแพร่ออกมาได้ตามกำหนดเวลา แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ก็ตาม โดยเนื้อหาวารสารฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ (original article) จำนวนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ซึ่งล้วนมีความน่าสนใจอย่างยิ่งทั้งนี้ดิฉันของแสดงความขอบพระคุณผู้นิพันธ์ทุกท่านที่ส่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในแวดวงวิทยาศาสตร์การกีฬามายังวารสารของเราอย่างต่อเนื่อง และขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพบทความมาณ.ที่นี่ รวมทั้งท่านผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาโดยตลอด อันจะช่วยเป็นกำลังใจให้กองบรรณาธิการของเราปรับปรุงขั้นตอนและการดำเนินการในการตีพิมพ์เพื่อให้ผู้นิพนธ์ได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ


ผศ.ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
Published: 2020-06-30