ประสิทธิภาพของการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยวิธีการใช้พลังงานของกล้ามเนื้อต่อท่าทางไหล่งุ้ม การขยายตัวทรวงอก ความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจ และความจุปอด ในนิสิตชายที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง: การศึกษานำร่อง

Main Article Content

กนกวรรณ ทองโชติ
เกล็ดกาญจน์ อางนานนท์
ชญาณิน เสือไพฑูรย์
ภัทราพร ทรายคำ
ศราวุธ ลาภมณีย์

บทคัดย่อ

พฤติกรรมเนือยนิ่งและการใช้หน้าจอที่มากเกินไปของกลุ่มวัยเรียนส่งผลให้เกิดสมดุลกล้ามเนื้อผิดปกติและนำไปสู่ท่าทางไหล่งุ้มซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและจำกัดการทำงานของระบบหายใจ ปัจจุบันมีวิธีการป้องกันและรักษาภาวะกล้ามเนื้อไม่เท่ากันในผู้ที่มีท่าทางไหล่งุ้มอย่างหลากหลาย เทคนิคการรักษาด้วยการใช้มือในการคลายกล้ามเนื้อโดยใช้พลังงานของกล้ามเนื้อ (Muscle Energy Technique, MET) เป็นอีกวิธีการที่ช่วยปรับการทำงานของกล้ามเนื้อ ข้อต่อและความเจ็บปวดผ่านการยับยั้งแบบอัตโนมัติ ฉะนั้น MET อาจสามารถลดท่าทางไหล่งุ้มและฟื้นฟูการทำงานของระบบหายใจ งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยวิธี MET ต่อการฟื้นฟูท่าทางไหล่งุ้มและการทำงานของระบบหายใจในนิสิตที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง อาสาสมัครเพศชาย อายุ 18 – 23 ปี จำนวน 15 คน ถูกสุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม 7 คน และกลุ่ม MET 8 คน ในกลุ่ม MET ที่ได้รับการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยวิธี MET 5 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยประเมินค่าตัวแปรก่อนรักษาและหลังรักษาด้วยเครื่องมือเวอร์เนียไฮเกจ สายวัด เครื่องวัดกำลังกล้ามเนื้อไดนาโมมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดันสูงสุดในขณะหายใจ และเครื่องวัดสมรรถภาพปอด ตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังจากการรักษา 2 สัปดาห์ กลุ่ม MET มีท่าทางไหล่งุ้มลดลง (p < 0.05) และเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนรักษา กลุ่ม MET มีการขยายทรวงอกส่วนกลางเพิ่มขึ้น (p = 0.001) และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าและหายใจออกเพิ่มขึ้น (p < 0.05) ฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยวิธี MET เป็นทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาไหล่งุ้มและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชุลี โจนส์. (2557). กายภาพบำบัดระบบหายใจ: เทคนิคการตรวจร่างกายและการระบายเสมหะ (พิมพ์ครั้งที่ 3). คลังนานาวิทยา.

นฤมล เหมะธุลิน. (2564, 26 พฤษภาคม). เทคโนโลยี = ภัยเงียบจากพฤติกรรมเนือยนิ่ง...จริงหรือ ?. ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย.https://www.tpak.or.th/th/article_print/376.

ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และกรกนก พงษ์ประดิษฐ์. (2563). REGENERATING Physical Activity in Thailand after COVID-19 Pandemic: ฟื้นกิจกรรมทางกายในประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด-19. ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย. https://tpak.or.th/?p=3984.

American Thoracic Society/European Respiratory Society. (2002). ATS/ERS Statement on respiratory muscle testing. American journal of respiratory and critical care medicine, 166(4), 518–624.

Bains D., Chahal A., Shaphe M. A., Kashoo F., Ali T., Alghadir A., & Khan M. (2022). Effects of Muscle Energy Technique and Joint Manipulation on Pulmonary Functions, Mobility, Disease Exacerbations, and Health-Related Quality of Life in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: A Quasiexperimental Study. BioMed Research International.

Ballantyne F., & Fryer G. (2003). The effect of muscle energy technique on hamstring extensibility: the mechanism of altered flexibility. Journal of Osteopathic Medicine, 6, 59-63.

Boonstra A. M., Stewart R. E., Koke A. J. A., Oosterwijk R. F. A., Swaan J. L., Schreurs K. M. G., & Preuper H. R. S. (2016). Cut-Off Points for Mild, Moderate, and Severe Pain on the Numeric Rating Scale for Pain in Patients with Chronic Musculoskeletal Pain: Variability and Influence of Sex and Catastrophizing. Frontiers in psychology, 7, 1466.

Bradley C. A., & Anthonisen N. R. (1980). Rib cage and abdominal restrictions have different effects on lung mechanics. Journal of Applied Physiology: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology, 49(6), 946-952.

Chaitow L. (2006). Sequential assessment and MET treatment of main postural muscles. Muscle energy techniques (3rd ed.). Elsevier Churchill Livingstone.

Chaitow L., Liebenson C., & Murphy D. R. (2011). Muscle Energy Technique. Churchill Livingstone.

Choi S. A., Cynn H. S., Lee J. H., Kim D. E., & Shin A. R. (2017). Relationships Between Rounded Shoulder Posture and Biceps Brachii Muscle Length, Elbow Joint Angle, Pectoralis Muscle Length, Humeral Head Anterior Translation, and Glenohumeral Range of Motion. Physical Therapy Korea, 24(2), 48-57.

Dimitriadis Z., Kapreli E., Strimpakos N., & Oldham J. (2013). Respiratory weakness in patients with chronic neck pain. Manual Therapy, 18(3), 248–253.

Ghanbari A., Ghaffarinejad F., Mohammadi F., Khorrami M., & Sobhani S. (2008). Effect of forward shoulder posture on pulmonary capacities of women. British Journal of Sports Medicine, 42(7), 622-623.

Kendall F. P., McCreary E. K., Provance P.G., Rodgers M. M., & Romani W. A. (2005). Muscles: testing and function with posture and pain. Lippincott Williams & Wilkins.

Kluemper M., Uhl T., & Hazelrigg H. (2006). Effect of Stretching and Strengthening Shoulder Muscles on Forward Shoulder Posture in Competitive Swimmers. Journal of Sport Rehabilitation, 58, 58–70.

Landers M., Barker G., Wallentine S., Wesley J., Whorter M., & Peel C. (2003). A comparison of tidal volume, breathing frequency, and minute ventilation between two sitting postures in healthy adults. Physiotherapy Theory and Practice, 19(2), 109-119.

Lanza Fde C., de Camargo A. A., Archija L. R., Selman J. P., Malaguti C., & Dal Corso S. (2003). Chest wall mobility is related to respiratory muscle strength and lung volumes in healthy subjects. Respiratory Care, 58(12), 2107-2112.

Laudner K. G., Wenig M., Selkow N. M., Williams J., & Post E. (2015). Forward shoulder posture in collegiate swimmers: A comparative analysis of muscle-energy techniques. Journal of athletic training, 50(11), 1133–1139.

Lee J. H., Cynn H. S., Yi C. H., Kwon O. Y., & Yoon T. L. (2015). Predictor variables for forward scapular posture including posterior shoulder tightness. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 9(2), 253-260.

Lee J., Cynn H. S., Yoon T., Ko C., Choi W., Choi S. A., & Choi B. S. (2015). The effect of scapular posterior tilt exercise, pectoralis minor stretching, and shoulder brace on scapular alignment and muscles activity in subjects with round- shoulder posture. Journal of electromyography and kinesiology: official journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology, 25(1), 107–114.

Lutfi M. F. (2017). The physiological basis and clinical significance of lung volume measurements. Multidisciplinary Respiratory Medicine, 12, 3.

Magnon V., Dutheil F., & Auxiette C. (2018). Sedentariness: A Need for a definition. Frontiers in public health, 6, 372.

Mahajan R., Kataria C., & Bansal K. (2012). Comparative effectiveness of muscle energy technique and static stretching for treatment of subacute mechanical neck pain. International Journal of Health and Rehabilitation Sciences, 1(1), 16-24.

Mehta G. P., Babu K. V., Akshata, & Kumar N.S. (2015). Combined effect of PNF stretching with chest mobility exercises on chest expansion and pulmonary functions for elderly. International Journal of Physiotherapy, 2(3), 563-671.

Miller M. R., Hankinson J., Brusasco V., Burgos F., Casaburi R., Coates A., Crapo R., Enright P., Grinten C. P. M. V. D., Gustafsson P., Jensen R., Johnson D. C., Maclntyre N. McKay R., Navajas D., Pedersen O. F., Pellegrino R., Viegi G., & Wanger J. (2005). Standardisation of spirometry. The European respiratory journal, 26(2), 319–338.

Namwongsa S., Puntumetakul R., & Swangnetr M. (2017). Prevalence of musculoskeletal disorders of smartphone users. The 2 th National Ergonomics Conference, Khon Kaen University.

Neha K., Neesha S., Urja A., & Subhash K. (2013). The effect of thoracic muscle energy technique on pulmonary function in patients with COPD. Romanian Journal of Physical Therapy, 19(31), 84-87.

Ntritsos G., Franek J., Belbasis L., Christou M. A., Markozannes G., Altman P., Fogel R., Sayre T., Ntzani W. E., & Evangelou E. (2018). Gender-specific estimates of COPD prevalence: a systematic review and meta-analysis. International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 13, 1507–1514.

Oliveira-Campelo N. M., de Melo C. A., Alburquerque-Sendin F., & Machado J. P. (2013). Short- and medium-term effects of manual therapy on cervical active range of motion and pressure pain sensitivity in latent myofascial pain of the upper trapezius muscle: a randomized controlled trial. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 36(5), 300–309.

Peterson D. E., Blankenship K. R., Robb J. B., Walker M. J., Bryan J. M., Stetts D. M., Mincey L. M., & Simmons G. E. (1997). Investigation of the validity and reliability of four objective techniques for measuring forward shoulder posture. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 25(1), 34–42.

Sadria G., Hosseini M., Rezasoltani A., Akbarzadeh Bagheban A., Davari A., & Seifolahi A. (2017). A comparison of the effect of the active release and muscle energy techniques on the latent trigger points of the upper trapezius. The Journal of Bodywork and Movement Therapies, 21(4), 920–925.

Salmon J., Owen N., Crawford D., Bauman A., & Sallis J.F. (2003). Physical activity and sedentary behavior: a population-based study of barriers, enjoyment, and preference. Health Psychology Journal. 22, 178–188.

Savadatti R., & Gaude G.S. (2011). Effect of forward shoulder posture on forced vital capacity- a co-relational study. Indian Journal of Physiotherapy & Occupational Therapy, 5(2), 119-123.

Singla D., & Veqar Z. (2017). Association between forward head, round shoulder, and increased thoracic kyphosis: A review of the literature. Journal of Chiropractic Medicine, 16(3), 220-229.

Thomas E., Cavallaro A. R., Mani D., Bianco A., & Palma A. (2019). The efficacy of muscle energy techniques in symptomatic and asymptomatic subjects: a systematic review. Chiropractic & manual therapies, 27, 35.

Wang C. H., McClure P., Pratt N. E., & Nobilini R. (1999). Stretching and strengthening exercises: their effect on three-dimensional scapular kinematics. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 80(8), 923-9.

World Health Organization. (2022, 1 September). Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ). Geneva: World Health Organization; 2014. Word Health Organization. http://www.who.int/chp/steps/GPAQ_EN.pdf?ua=1.

Yoon T. L., Min J. H., & Kim H. N. (2020). Effect of using an 8-figure shoulder brace on posture and muscle activities during the performance of dental hygiene procedures. International journal of environmental research and public health, 17(22), 8494.