Effectiveness of Derris Scandens (Roxb.) Benth. (Thaowan Priang) in Elderly Patients with Knee Osteoarthritis.

Authors

  • จุไรรัตน์ คงล้อมญาติ Ayutthaya Provinchial Health office.
  • รัตติกาล คุณพระ Queen Sirikit’s Health Center Nakon Luang, Phra Nakhon Si Ayuttaya Province.

Abstract

     This study aimed to compare efficacy of diclofenac and Thaowan priang (Derris scandens (Roxb.) Benth.) in treating osteoarthritis in elderly. The severity of osteoarthritis of knee was screened using The Oxford Knee Score. Sixty patients who met the inclusion criteria were equally divided into 2 groups receiving diclofenac 25 mg or Thaowan priang capsule 500 mg three times per day for ten days. Then the patients’ quality of life were evaluated with a WOMAC questionnaire consisting of 3 subscales: pain, stiffness and physical function. The result shows that Thaowan priang was effective in improving the quality of life; reducing pain, stiffness and improving physical function. There were no differences in the mean WOMAC score, stiffness and physical function in the patients treated with diclofenac and Thaowan priang. However, diclofenac was significantly more effective than Thaowan priang in reducing pain. GI irritation effect was observed with diclofenac 7.14% but not with Thaowan priang.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล, ธีระ ศิริสมุด, แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล, ลี่ลี อิงศรีสว่าง, ยศ ตีระวัฒนานนท์. รายงานการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทยปี 2556 ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ. วารสารกระทรวงสาธารณสุข 2015;24:937-49.
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. งานผู้สูงอายุ:รายงานประจำปี 2560. พระนครศรีอยุธยา: ม.ป.ท.; 2560. หน้า 142.
3. สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม [อินเทอร์เน็ต]. 2554 [เข้าถึงเมื่อ 13 ต.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairheumatology.org/wp-content/uploads/2016/08/Guideline-for-Management-of-OA-knee.pdf
4. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ. บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีจากสมุนไพร. ปรับปรุงล่าสุดตาม ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 [อินเทอร์เน็ต]. 2555 [เข้าถึงเมื่อ 13 ต.ค.2560]. เข้าถึงได้จาก http://kpo.moph.go.th/webkpo/tool/Thaimed2555.pdf
5. ยุทธพงษ์ ศรีมงคล, ไพจิตร์ วาชิต, ปราณี ชวลิตธำรง, บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ, รัดใจ ไพเราะ, จันธิดา อินเทพ และคณะ. การเปรียบเทียบสรรพคุณของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงกับไดโคลฟีแนคเป็นยาบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2015;5:17-23.
6. วิระพล ภิมาลย์, วนิดา ไทรชมภู, บรรลือ สังข์ทอง, กฤษณี สระมุณี. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพในการลดอาการปวดของเถาวัลย์เปรียง. วารสารเภสัชกรรมไทย 2558;7:54-62.
7. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยา ของสถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 1. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์การศาสนา; 2546.
8. Chavalittumrong P, Chivapa S, Chuthaputti A, Rattanajarasroj S, Punyamong S. Chronic toxicity study of crude extract of Derris scandens Benth. Songklanakarin Journal of Science and Technology 1999;21:425-33.
9. ปราณี ชวลิตธำรง, สดุดี รัตนาจรัสโรจน์, บุษราวรรณ ศรีวรรธน, ปราณี จันทรเพ็ชร, ศิริมา ปัทมดิลก, ไพจิตร วราชิต. การทดสอบความปลอดภัยของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงในอาสาสมัครสุขภาพดี. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2548;3:17-23.
10. Tangtrakulwanich B, Wiwatwongwana S, Chongsuvivatwong V, Geater AF. Comparison of validity and responsiveness between general and disease-specific quality of life instruments (Thai version) in knee osteoarthritis. Med Assoc Thai 2006;89:1454-9.
11. ปภัสรา หาญมนตรี, พรรณี ปึงสุวรรณ, ภาวินี เสริมชีพ, วิชัย อึงพินิจพงศ, อุไรวรรณ ชัชวาลย์, รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. ความเที่ยงในการทดสอบซ้ำและความสัมพันธ์ของแบบประเมิน Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis ฉบับภาษาไทย กับคะแนนปวดในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2557;26:84-92.
12. Kuptniratsaikul V, Pinthong T, Bunjob M, Thanakhumtorn S, Chinswangwatanakul P, Thamlikitkul V. Efficacy and safety of Derris Scanden Benz extracts in patients with knee osteoarthritis. Journal of alternative and complementary medicine 2011;17:147-53.

Published

2020-01-10

How to Cite

1.
คงล้อมญาติ จ, คุณพระ ร. Effectiveness of Derris Scandens (Roxb.) Benth. (Thaowan Priang) in Elderly Patients with Knee Osteoarthritis. JPMAT [Internet]. 2020 Jan. 10 [cited 2022 Jan. 25];9(3):304-12. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/234782

Issue

Section

Original Article