Page charge

วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยจะเก็บค่าสนับสนุนการตีพิมพ์ เมื่อบทความผ่านการประเมินและได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์แล้ว จำนวน 5,000 บาทต่อเรื่อง โดยโอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย" เลขที่ 142-0-30035-0 และส่งหลักฐานการโอนเงินให้กองบรรณาธิการทราบ ทาง e-mail : hospayut@gmail.com หรือทางระบบ website ของวารสาร  เพื่อกองบรรณาธิการวารสาร จะได้ทำการออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้นิพนธ์ต่อไป

**วารสารไม่มีระบบ fast track บทความที่ส่งเข้ามาคณะบรรณาธิการจะพิจารณาจากเนื้อหา คุณภาพงานเขียนของบทความ และระยะเวลาในการส่งบทความเข้ามาเพื่อพิจารณา**