Publication Ethics

จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ (Publication Ethics)

     วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานและจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความในวารสาร ดังนี้

  1. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ ต้องไม่เป็นบทความที่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และผู้นิพนธ์ไม่ส่งต้นฉบับซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น
  2. เนื้อหาและคุณภาพของบทความเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
  3. ผู้นิพนธ์ต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น หากมีการนำข้อความหรือนำเสนอผลงานผู้อื่นในบทความ ต้องมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักการเขียนอ้างอิง
  4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมหรืออาสาสมัคร ต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากสถาบันนั้นๆ และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของจริยธรรมการวิจัย
  5. บทความต้องผ่านขั้นการตรวจสอบความซ้ำซ้อน การคัดลอกผลงาน (plagiarism) โดยกองบรรณาธิการอย่างจริงจัง
  6. กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพโดย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบทความหรือผู้นิพนธ์ ไม่มี conflict of interest หรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
  7. วารสารประกาศการเก็บค่าสนับสนุนการวิจัยอย่างเปิดเผยและชัดเจน บน website และในคำแนะนำของผู้นิพนธ์
  8. กองบรรณาธิการดำเนินการเพื่อพัฒนาวารสารและคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณการตีพิมพ์อย่างอย่างเคร่งครัด