Information For Authors

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.

ขั้นตอนสำหรับการส่งบทความเพื่อพิมพ์

1. ประเภทของบทความ

       วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย รับบทความวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน หมายถึง ศาสตร์ทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกัน ลดการแพร่กระจายของโรค ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ ระบาดวิทยา เวชศาสตร์การบิน เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพจิตชุมชน อาชีวเวชศาสตร์

       บทความที่ส่งตีพิมพ์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือกำลังได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จากวารสารอื่น ต้องเป็นผลงานของผู้นิพนธ์เอง ไม่ได้คัดลอกหรือตัดทอนจากบทความอื่น

       บทความจะถูกกลั่นกรองโดยกองบรรณาธิการ การแก้ไขหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม กองบรรณาธิการสามารถแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักภาษาและลักษณะโครงสร้างของวารสาร และต้องได้รับการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 2 ท่าน โดย Double blind review หรือ ปกปิดรายชื่อผู้นิพนธ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานของเจ้าของบทความไว้  ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์

       ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ถือเป็นทัศนะของผู้นิพนธ์ โดยกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง

2. การพิมพ์ต้นฉบับ

   ความยาวของบทความ ประมาณ 8-15 หน้ากระดาษ A4 

   ชนิดตัวอักษรที่พิมพ์เป็น TH Sarabun PSK ขนาด 16 

3. รูปแบบของบทความประกอบด้วย

     3.1 ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     3.2 บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     3.3 คำสำคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ประมาณ 3-5 คำสำคัญ)

     3.4 บทนำ

     3.5 วัตถุประสงค์ 

     3.6 วัสดุและวิธีการวิจัย  (งานวิจัยในมนุษย์ ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

     3.6 ผลการวิจัย

     3.7 สรุปผลการวิจัย

     3.8 อภิปรายผล วิจารณ์ ข้อเสนอแนะการวิจัย

     3.9 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

     3.10 เอกสารอ้างอิง เขียนแบบแวนคูเวอร์

4. วิธีและขั้นตอนการส่งบทความ

     4.1 เข้าที่ website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/index เพื่อลงทะเบียน และกรอกข้อมูลตามระบบ และส่งบทความ

     4.2 ส่งบทความทาง E-mail : budabie@hotmail.com

5. การพิจารณาตอบรับ

    เมื่อทางกองบรรณาธิการได้รับบทความของท่านจะตอบรับ โดยส่งทางออนไลน์หรือทางอีเมล์

6. ระยะเวลาการดำเนินการก่อนตีพิมพ์

     6.1 พิจารณารับตีพิมพ์หรือไม่ โดยพิจารณาจากเนื้อหาของบทความและคุณภาพการเขียนบทความ (ใช้ระยะเวลา 15-20 วัน)

     6.2 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความจำนวน 2 ท่าน โดย Double blind review คือปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้เกี่ยวข้อง และผู้นิพนธ์ทำการแก้ไขข้อมูลบทความตามที่ผู้ตรวจประเมินเสนอแนะ (ใช้ระยะเวลา 1-2 เดือน)

    6.3 บรรณาธิการ / กองบรรณาธิการ / ผู้เชียวชาญด้านภาษา ตรวจพิจารณาความเรียบร้อย บทความทั้งหมด แล้วส่งสำนักพิมพ์ จัดพิมพ์ตัวเล่ม (ใช้ระยะเวลา 1 อาทิตย์)

   6.4 ผู้นิพนธ์จ่ายเงินค่าสนับสนุนการพิมพ์จำนวน 5,000 บาทต่อเรื่อง โดยโอนเข้าบัญชี "สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย"

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-10894-8  

  6.5 ผู้นิพนธ์จะได้รับตัวเล่มจำนวน 5 เล่ม และ บทความจะ online บนหน้า website ของวารสาร