Editorial Team

 • เจ้าของ :  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประทศไทย
 • ที่ปรึกษา :  นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์          นพ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล
 • บรรณาธิการ : นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย
 • รองบรรณาธิการ : นพ.ศรัณย์ ศรีคำ

กองบรรณาธิการต่างสถาบัน

 • ศ.ดร.นพ.ธีระ รามสูต  [มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์]
 • ศ.ดร.นพ.พรชัย  สิทธิศรัณย์กุล [คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
 • ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง [วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]
 • ศ.นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี [คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]                  
 • ศ.ดร.นพ.วิฑูรย์  โล่สุนทร [คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
 • รศ.พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย [คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก]
 • รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม [คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย] 
 • ผศ.ดร.นพ.ณรงค์ภณ ทุมวิภาต [คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล]
 • รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย [คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
 • รศ.นพ.วัชรพงศ์  ปิยะภาณี [คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล]
 • ผศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ [โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช]
 • รศ.พญ.จรัสศรี ฬียาพรรณ [คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล]
 • นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร [คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล / บรรณาธิการวารสารวิชาการสาธารณสุข]
 • ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล [คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก]
 • นพ.กิติพล นาควิโรจน์ [คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล]
 • พญ.นันทิยา ตัณฑชุณห์ [โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล / บรรณาธิการวารสารพุทธชินราชเวชสาร]
 • ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย [คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
 • ดร.พญ.สาวิตรี วิษณุโยธิน [สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา]
 • นพ.สกล  สุขพรหม [โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ]
 • นพ.พีรวัฒน์ ตระกูลทวีสุข [โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี]
 • พญ.สุรีรัตน์ ธีระวณิชตระกูล [โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ชลบุรี]
 • ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ [วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา / บรรณาธิการวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้]
 • ผศ.ดร.จรรยา ภัทรอาชาชัย [วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] 
 • ผศ.ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล [คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]
 • ดร.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ [คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]
 • ดร.สมพร เจษฎาญานเมธา [โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก]
 • ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข [วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี]
 • ดร.ศุภาพิชญ์ (มณีสาคร) โฟน โบร์แมนน์ [สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]
 • ดร.ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์ [คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
 • ภก.ดร.สิรวิชญ์ พันธนา [โรงพยาบาลบึงกาฬ]

                                      กองบรรณาธิการในสถาบัน

 • ดร.พญ.ประกายทิพ สุศิลปรัตน์
 • นพ.อภิสิทธิ์ ปัทมารัตน์ 
 • นพ.บุญธร  ตันวรเศรษฐี     
 • พญ.ปราณี  อมรชัยชาญ
 • พญ.นิอร คำเนตร
 • นพ.ราชิต เทิดสุวรรณ
 • นพ.กิตติพล ไพรสุทธิรัตน
 • พญ.พิชญพร พูนนาค
 • นพ.วิศิษฎ์ เนติโรจนกุล
 • นพ.อธิพัฒน์ อธิพงษ์อาภรณ์
 • ทพญ.ทิฐสรินทร์   มานะกิจ   
 • ภก.กมล คุณาประเสริฐ   
 • นางจินต์จุฑา รอดพาล
 • นางพรพิมล พลอยประเสริฐ
 • นางสมทรง บุตรชีวัน             
 • นางสมคิด ตรีราภี   
 • นายนพดล ทองพันชั่ง       
 • นางศศี ศรีโชติ                     
 • นางนภัสนันท์ ลิ้มสันติธรรม
 • นางสาวพิราลักษณ์ ลาภหลาย
 • นายธีร์รัฐ พงศ์เลิศอารี

    ผู้จัดการ

 • นายตรีศักดิ์ รีละออง ฝ่ายอำนวยการ
 • นางสาวสุกัญญา ประทุม  ฝ่ายจัดการ