เจ้าของ :            สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประทศไทย

ที่ปรึกษา :          นพ.พรเทพ     ศิริวนารังสรรค์

                           นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล

บรรณาธิการ :   นพ.สุรชัย  โชคครรชิตไชย

รองบรรณาธิการ:  นพ.ศรัณย์    ศรีคำ     นพ.สัจจพล    พงษ์ภมร

                              กองบรรณาธิการต่างสถาบัน

ศ.ดร.นพ.ธีระ รามสูต                           มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ.ดร.นพ.พรชัย  สิทธิศรัณย์กุล            โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง                       วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี                 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  

รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์  โล่สุนทร                   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พญ.สิริภา   ช้างศิริกุลชัย                 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

รศ.ดร.สรันยา   เฮงพระพรหม               คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.นพ.ณรงค์ภณ ทุมวิภาต             คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผศ.ดร.จรรยา  ภัทรอาชาชัย                 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผศ.นพ.วัชรพงศ์  ปิยะภาณี                   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล                       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล                   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

ผศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์                สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ                        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา

ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย                   คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดร.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์                     ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.พญ.สาวิตรี วิษณุโยธิน                    กลุ่มงานเวชศาสตร์สังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ดร.สมพร เจษฎาญานเมธา                   โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข                               วิทยาลัยบรมราชชนนีชลบุรี

ดร.สุภาพิชญ์ (มณีสาคร) โฟน โบร์แมนน์    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร                       คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.นันทิยา ตัณฑชุณห์                        โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล 

นพ.สกล  สุขพรหม                                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จังหวัดนนทบุรี

นพ.พีรวัฒน์ ตระกูลทวีสุข                      โรงพยาบาลสระบุรี

พญ.แสงดาว อุประ                                โรงพยาบาลสระบุรี   

นพ.กิตติพล ไพรสุทธิรัตน์                      โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

                                                          สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

พญ.สุรีรัตน์ ธีระวณิชตระกูล                   โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา   จังหวัดชลบุรี

พญ.พิชญพร พูนนาค                             โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช   จังหวัดสุพรรณบุรี

นพ.กิติพล นาควิโรจน์                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ปรมัตถ์ ธิมาไชย                               โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

นพ.ชัยพร ทีฆเสนีย์                                 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี

พญ.จรรยวรรธน์ จันทราวรรณ                  โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

พญ.วรรณวรา วุฒิเจริญวงศ์                      โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

                                      กองบรรณาธิการในสถาบัน  

ดร.พญ.ประกายทิพ สุศิลปรัตน์

พญ.สิริมา ทิพย์รัตน์

นพ.อภิสิทธิ์ ปัทมารัตน์  

นพ.บุญธร  ตันวรเศรษฐี      

พญ.ปราณี  อมรชัยชาญ

พ.ญ.กรณ์วรัฐ จันทร์ผ่องแสง     

พญ.นิอร คำเนตร

ทพญ.ทิฐสรินทร์   มานะกิจ   

นพ.ราชิต เทอดสุวรรณ   

ภก.กมล คุณาประเสริฐ   

นางจินต์จุฑา รอดพาล

นางพรพิมล พลอยประเสริฐ 

นางสมทรง บุตรชีวัน             

นางสมคิด ตรีลาภี   

นายนพดล ทองพันชั่ง        

นางศศี ศรีโชติ                     

นางวิราวรรณ จันทมูล

นางนภัสนันท์ ลิ้มสันติธรรม

ผู้จัดการ    :  นางสาวสุกัญญา ประทุม โทร. 086-763 7596 e-mail : budabie@hotmail.com