About the Journal

       วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

ISSN 2229-0737 (ฉบับพิมพ์) ISSN 2730-3586 (ออนไลน์) เป็นวารสารทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันในสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านอาชีวเวชศาสตร์ สุขภาพจิตชุมชน ระบาดวิทยา  ระบาดวิทยาคลินิกและงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

        กำหนดออกราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) 

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม

ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม

                  ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์

      ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์วารสาร จำนวน 5,000 บาทต่อเรื่อง

โดยผู้นิพนธ์โอนเข้าบัญชี "สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย"

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 142-0-30035-0