วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย (ISSN 2229-0737) เป็นวารสารทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันในสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านอาชีวเวชศาสตร์ สุขภาพจิตชุมชน ระบาดวิทยา  ระบาดวิทยาคลินิกและงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

        กำหนดออก 4 เดือนต่อ 1 ฉบับ ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย. / พ.ค.-ส.ค./ ก.ย.-ธ.ค.)

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  ถือเป็นผลงาน วิชาการ งานวิจัย งานวิเคราะห์  วิจารณ์ ตลอดจนเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้นิพนธ์  กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป   และผู้นิพนธ์จะต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง

การเตรียมต้นฉบับ 

       เขียนด้วยต้นฉบับภาษาไทย ยกเว้นคำภาษาอังกฤษที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้วได้ใจความไม่ชัดเจน พิมพ์บนกระดาษ A4 ใส่เลขหน้าทุกหน้า โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 แบบคอลัมน์เดียวปกติ ไม่ต้องกั้นหลัง ในกรณีที่มีภาพประกอบ ให้ส่งไฟล์ภาพมาให้ด้วย  กำหนดการส่งบทความ ภายในไม่เกินวันที่ 15 เดือนแรกของวารสารฉบับที่กำลังจะตีพิมพ์  เช่น วารสารฉบับ มกราคม - เมษายน ส่งต้นฉบับไม่เกินวันที่ 15  มกราคม  โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ของผู้นิพนธ์  อีเมล์ที่ติดต่อได้สะดวก 

      เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์และออนไลน์ ฉบับพิมพ์จะส่งให้แก่ห้องสมุดโรงพยาบาล ห้องสมุดด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลบทความวารสารได้ทางเว็บไซต์

                   - https://ayhosp.go.th (โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา)

                   - https://thailand.digitaljournals.org/index.php/index

ขั้นตอนการพิจารณาบทความ

1. บทความจะได้รับการพิจารณาเบื้องต้นจากบรรณาธิการ และแจ้งผลการผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณารับบทความประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากรับต้นฉบับจากผู้นิพนธ์

2. บทความที่ผ่านการพิจารณาแล้ว จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ทำการประเมิน โดยประเมินแบบ Double-blinded review system

3. ผู้นิพนธ์จ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานจัดพิมพ์จำนวน 5,000 บาทต่อบทความ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) ชื่อบัญชี "สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย" เลขที่บัญชี 1420108948 

ขื่อเรื่อง    :   ควรสั้นกะทัดรัดให้ได้ใจความครอบคลุมตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้เขียน  :  ชื่อผู้แต่งไม่ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการประกอบ ให้ใส่ปริญญาหรือคุณวุฒิสูงสุด และสถานที่ทำงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ  :   คือการย่อเนื้อหาสำคัญ เอาเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ระบุตัวเลขทางสถิติที่สำคัญ ใช้ภาษารัดกุม ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด หรือ 250 คำ มีส่วนประกอบ คือ วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการ ผลการศึกษา วิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิง  เอกสารอยู่ในบทคัดย่อ บทคัดย่อต้องเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเขียนบทคัดย่อ ตามแบบมาตรฐาน Structured abstract ตามตัวอย่างท้ายบท

คำสำคัญ (Keyword) :  ให้ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 3-5 คำสำคัญ

บทนำ  : อธิบายความเป็นมา และความสำคัญของปัญหาที่ทำการวิจัยค้นคว้าของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ :  ต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาและชื่อเรื่อง ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษา

วัสดุและวิธีการ : อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือช่วยในการวิจัย ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลหรือใช้หลักสถิติมาประยุกต์

พิทักษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัย : งานวิจัยของท่าน ต้องผ่านคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัยของหน่วยงานท่านมาให้เรียบร้อย และนำมาใส่ก่อนหัวข้อผลการศึกษา หรือผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้

            พิทักษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัย

        การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัย ในมนุษย์ของโรงพยาบาล................/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด................

ผลการศึกษา : อธิบายสิ่งที่ได้พบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานและข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ แล้วพยายามสรุป เปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้

วิจารณ์ :   ควรเขียนอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด และควรอ้างอิงถึงทฤษฎี หรือผลการดำเนินงานของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

สรุป : ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย วิธีการวิจัยอย่างสั้นๆ รวมทั้งผลการวิจัย (สรุปให้ตรงประเด็น) และข้อเสนอแนะที่อาจนำผลการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือให้ขอเสนอแนะประเด็นปัญหาทีสามารถปฏิบัติได้สำหรับการวิจัยต่อไป

กิตติกรรมประกาศ :  เขียนขอบคุณสั้นๆ ต่อผู้วิจัยร่วมและผู้ร่วมทำการวิจัยทุกคน และขอบคุณหน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการวิจัยทั้งด้านวิชาการและด้านทุนวิจัย ส่วนนี้จะมีหรือไม่ก็ได้

เอกสารอ้างอิง : ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ Vancouver Reference ที่อ้างถึงต้องไม่เกิน 10 ปี

  1. 1. การอ้างอิงเอกสารใด ให้ใช้เครื่องหมายเชิงอรรถเป็นหมายเลข โดยใช้หมายเลข สำหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรกและเรียงต่อไปตามลำดับ ให้จดเรียงตามเนื้อหาของเอกสารอ้างอิง ไม่ใช่เรียงตามอักษรของผู้นิพนธ์ แต่ถ้าต้องอ้างอิงให้ใช้หมายเลขเดิม
  1. 2. เอกสารอ้างอิงหากเป็นวารสารภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อย่อวารสารตามหนังสือ Index Medicus