Development of Scrub Nurses’ Abilities in Nursing Care for Patients Who Received Open Reduction and Internal Fixation Femur Fracture at Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital Network

Authors

  • บุบผา นพวรรณ Operating Room Nursing Department, Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
  • ทัศนีย์ ไทยแท้ Operating Room Nursing Department, Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
  • สายชล พฤกษ์ขจร Nursing Department, Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
  • สมคิด ตรีราภี Nursing Department, Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
  • พรพิมล พลอยประเสริฐ Nursing Department, Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Keywords:

Open reduction and internal fixation (ORIF) femur fracture, Development of Nurses’s Abilities, Coaching

Abstract

     The purpose of this action research was to study the situation and to develop the abilities of scrub nurses in nursing care for patients who received of open reduction and internal fixation (ORIF) femur fracture at Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital Network, and to evaluate the development. This study was divided into 3 phases: 1) Situational study phase; 2) Development the abilities of scrub nurses in nursing care for patients who received of ORIF of femur fracture phase and 3) Evaluation phase. The participants for the research consisted of 23 people which were comprised of orthopedics nurses, and head nurses of operating room department. The research was conducted from October, 2015 to September, 2017. The data was collected through the general information questionnaires, the open-ended questions, the incidence report forms, the evaluating coaching competency and operating competency of nurse in ORIF questionnaires, the evaluating nursing process forms, and the evaluating nursing record forms. The quantitative data was analyzed by using frequency distribution, percentage, mean, Dependent t-test and qualitative data was analyzed by content analysis. The results of the study regarding the 1st phase found that there is increasing number of open reduction and internal fixation (ORIF) femur fracture every year. Also, the results found that limited access to surgical services of patients due to operating room structure, staff availability, and availability of nurses and necessary equipment. These findings lead to the 2nd phase which deals with the ability of the staff, appropriate training and lack of coach. The results of this study were applied to development of nurse’s abilities, such as the coaching skills and the abilities in ORIF surgery of staff nurses behaved differently at 0.05 level of significant. (p<.05). The organization had the competency evaluation guideline and the ORIF surgery ability of nurse’s development guideline. As for the process of development, there were no incidences of cancellation of ORIF surgery, inefficient use of operating room time and a waste of resources. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. ณัฐรดา เจริญสุข, สุรินทร์ ชุมแก้ว, เกษราภรณ์ สุตตาพงค์. กลยุทธ์การสอนงาน (Coaching) เพื่อสร้างสมรรถนะที่เป็นเลิศในการปฏิบัติงาน. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2558;4(2):60-66.
2. สาธิต เที่ยงวิทยาพร, ธไนนิธย์ โชตนภูติ. ออร์โธปิดิกส์ วิวัฒน์ 3. กรุงเทพ: ยูเนี่ยนครีเอชั่น จำกัด; 2560.
3. มารยาท ณ นคร. การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดรั้ง ด้วยวัสดุภายในร่างกาย. กรุงเทพ: นันทพันธ์ พริ้นติ้ง จำกัด; 2553.
4. สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย. สมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร; 2554.
5. ศิริพร พุทธรังษี, สุนิสา สีผม. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดในประเทศไทย. วารสารพยาบาลทหารบก 2560;18(1):94-103.
6. อัญญา ปลดเปลื้อง. สมรรถนะของพยาบาลพี่เลี้ยง. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2559;8(3):168-174.
7. สุมลา พรหมมา. รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชของผู้นำทางการพยาบาล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2559;11(2):354-368.
8. บุษราคัม ศรีจันทร์, สุเทพ อ่วมเจริญ. รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู. วารสารศิลปะศึกษาศาสตร์วิจัย 2560;9(1):84-99.
9. Saifon Songsiengchai. The Selection and implementation of teacher professional development: coaching and mentoring in teaching approaches. Journal of Information
2017;16(2):1-11.
10. ธัญพร ชื่นกลิ่น, วัชรา เล่าเรียนดี. การพัฒนารูปแบบการโค้ช เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 2555;4(1):112-129.
11. สุชาตา วิภวกานต์, มนิสา เพชรโยธา, กิตติยา ผลึกเพชร. การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกระบี่. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 2557;1(3):59-72.
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. ความหมายของสมรรถนะ. [อินเทอร์เน็ต] 2560. [เข้าถึงเมื่อ 1 มกราคม 2560]. เข้าถึงได้จาก: https://competency.rmutp.ac.th
13. เทื้อน ทองแก้ว. สมรรถนะ Competency: หลักการและแนวปฏิบัติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. [อินเทอร์เน็ต] 2560. [เข้าถึงเมื่อ 1 มกราคม 2560]. เข้าถึงได้จาก: https://www.competency.mju.ac.th/doc/22141.doc
14. ยุวดี เกตสัมพันธ์. Coaching: GROW Model กับผู้นำ. [อินเทอร์เน็ต] 2560. [เข้าถึงเมื่อ 1 มกราคม 2560]. เข้าถึงได้จาก: https://www.si.mahidol.ac.th/Th/division/nursing/NDivision/N_QD/admin/news_files/63_72_2.pdf
15. พิชาภรณ์ ธรรมจริยกุล, ศิริพันธุ์ สาสัตย์. ผลของโปรแกรมการสอนแนะเพื่อป้องกันภาวะสับสนฉับพลันต่อพฤติกรรมการปฏิบัติของพยาบาลและเกิดภาวะสับสนฉับพลันในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. วารสารพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553;22(1-3):68-81.
16. จุฬารัตน์ ห้าวหาญ, อรชร อินทองปาน. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2558;25(1):167-177.

Published

2019-01-24

How to Cite

1.
นพวรรณ บ, ไทยแท้ ท, พฤกษ์ขจร ส, ตรีราภี ส, พลอยประเสริฐ พ. Development of Scrub Nurses’ Abilities in Nursing Care for Patients Who Received Open Reduction and Internal Fixation Femur Fracture at Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital Network. JPMAT [Internet]. 2019 Jan. 24 [cited 2022 May 16];8(3):405-20. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/167846

Issue

Section

Original Article

Most read articles by the same author(s)