Marketing Mix Factors Effecting to Choose Health Services of Primary Care Cluster in the District of Phra Nakhon Si Ayutthaya

Authors

  • ตรีศักดิ์ รีละออง Student, Master of public Health Program (Hospital Administration) Sukhothai Thammathirat Open University
  • พาณี สีตกะลิน Associate Professor, School of Health Science, Sukhothai Thammathirat Open University
  • นิตยา เพ็ญศิรินภา Associate Professor, School of Health Science, Sukhothai Thammathirat Open University

Keywords:

Users, Primary Care Cluster, Marketing Decision, Mix Factor

Abstract

     Primary care services were provided at Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital in the form of five Primary Care Clusters (PCC) started in 1990. However, there was no evaluation of the factors that made the patients choose the Primary Care Cluster. There fore the researcher needed to conduct this quantitative research. The purpose was to study the following (1) personal characteristics of the selected population in the PCC, (2) marketing mix factors in PCC, (3) the importance level of decision-making on the PCC utilization, (4) relationship between personal factors and decision making on the PCC utilization and (5) the relationship of marketing mix to level of decision-making on the PCC utilization in Phra Nakhon Si Ayutthaya. The population in the study were customers 5 of PCCs of Phra Nakhon Si Ayutthaya. Purposive sampling was used to recruite 400 people from those the PCC. Data were collected during November 10, 2017 to December 20, 2017, by using quesionnaire. The reliability of quesionnaire was 0.96. Data were analyzed using percentage, mean, and standard deviation. The test was conducted using chi-squared test statistics. The study found that (1) personal characteristics of the selected population were 257 females (64.3%), aged 51-60 101 people (25.3%), married ; 245 peoples (61.3%); eduaction level below bachelor degree 290 students (72.5%), private/business 119 peoples (29.8%), universal coverage scheme, 261 persons (65.3%); 2-5 visits 200 (50.0%), (2) the average of marketing mix in the family clinic was 4.23 which was at the highest level, (3) the importance level of decision making on the PCC utilization was 4.30 which also was at the highest level, (4) relationship between personal factors and decision making on PCC utilization presented the visits number was significantly correlated with PCC as a selection choice at p<0.05. (5) the relationship of marketing mix to level of decision-making on the PCC utilization was significant at p<0.001. The relationship was statistically significant at p<0.05 interm of Service, price. Location, service channel access service, promotion, service process, and physical. The research results can be concluded that 7 marketing mix factors using to design the service providing in the urban PCCs of Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital, had relationship with decision making on the PCC utilizatio at the highest level. These results can be implement to increase the decision making on the PCC utilization rate by 7 marketing mix factors evaluation. Then consider each commponents of them inorder to construct development plan and action plan for appropriated PCCs service provision in
each context. Consequently, customers will be promote to more utilize PCCs than previous. There will impact to reduce over crowded patients in a large hospitals, allow people receive suitable services as their needs and appropriate for their context, and also being relevant to PCC policy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 2550-2554. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ; 2550.
2. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ บริการประทับใจ ไร้ความแออัด พัฒนาเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 1 พ.ศ. 2549-2550. พระนครศรีอยุธยา: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา; 2550.
3. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. จำนวนประชากรในแต่ละจังหวัด [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558] เข้าถึงได้จาก: https://www.dopa.go.th/
4. Kotler P. Marketing Management : The Millennium edition. 10th ed. NJ: Prentice Hall; 2000.
5. Borden NH. The Concept of the Marketing Mix. Journal of Advertising Research Classic 1984;Sep(2):7-12.
6. นะภา สุวรรณกุล. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.
7. ปิยมาศ จำรัสธนสาร. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับบริการในการเลือกใช้บริการสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2553.
8. ณรงค์ โพธิ์พฤษานันท์. ระเบียบวิธีวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท; 2551.
9. ประกายรัตน์ สุวรรณ, อมรวิทย์ วิเศษสงวน. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 20. กรุงเทพฯ: วีพริ้นท์ (1991) จำกัด; 2555.
10. ชูชัย สมิทธิไกร. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.
11. Shiffman LG, Kanuk LL. Consumer Behavior. 5th ed. NJ: Prentice-Hall; 1994.
12. ชนัญญา ศรีลลิตา. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. [การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร; 2551.
13. ธัญธรณ์ ศุภธนาทรัพย์. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของผู้บริโภคในอำเภอเมืองนครปฐม. [วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณทิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต; 2552.
14. Belch GE, Belch MA. Advertising and promotion : an integrated marketing communications Perspective. 6th ed. Boston : McGraw-Hill; 2005.
15. Gonzalez C. Decision support for real-time, dynamic decision-making tasks. Organizational Behavior and Human Decision Processes 2005;96:142-54.
16. Kotler P, Armstrong G. Principles of Marketing. 8th ed. Prentice-Hall; 1996.
17. พรทิพย์ เกียรติภาคภูมิ. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ในกรุงเทพมหานคร. [สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ; 2551.

Published

2019-01-24

How to Cite

1.
รีละออง ต, สีตกะลิน พ, เพ็ญศิรินภา น. Marketing Mix Factors Effecting to Choose Health Services of Primary Care Cluster in the District of Phra Nakhon Si Ayutthaya. JPMAT [Internet]. 2019 Jan. 24 [cited 2022 Jan. 20];8(3):360-71. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/167780

Issue

Section

Original Article

Most read articles by the same author(s)