The Effectiveness of Development of Primary Care Network of Muang Pathum Thani

Authors

  • ธัญญพัทธ์ สุนทรานุรักษ์ Department of Social Medicine, Pathum Thani Hospital, Muang District, Pathum Thani

Keywords:

primary care network, Primary Care Unit, System development

Abstract

     This research was a cross sectional research. The objectives were to evaluate the ualitative results of effectiveness of development of primary care network at Muang Pathum Thani and satisfaction of patients who received service at Muang Pathum Thani primary care units (PCU), to evaluate the quantitative results, to compare the number of health care staffs before and after health care system development, to compare knowledge of chronically illness care of Village Health Volunteers (VHV) before and after the development, to study patients moved from Pathum Thani Hospital to be treated at PCU, to evaluate an economic effect of primary care development at Muang Pathum Thani. The study populations included health care staff working in the PCU network, VHV, and patients at 11 PCU of Muang Pathum Thani during August 2014 to December 2014. In this study, the number of health care staffs at the PCU and knowledge of VHV in chronically illness care before and after the development were assessed, 538 patients who received service at PCU were interviewed. An economic effects caused by moving service from the Pathum Thani Hospital to the PCU were evaluated. The results were presented in descriptive statistics and compared with paired t-test. The assessment esult showed that the number of health care staffs, who work at the PCU after development of primary care was more than before the development of primary care statistically significant (P<0.001). Knowledge of VHV in caring of chronically patients at home after the workshop were also more than before the workshop statistically significant (P<0.001). The study results of 538 patients who received the service at PCU showed that 46.28% of patients at PCU moved from Pathum Thani Hospital. The satisfaction survey of patients who received the service at PCU showed that 99.81 percent were satisfied. An economic evaluation show that patient who moved to receive service at 11 PCU could reduce cost of transportation and food 17,761.80 baht per month.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. โรงพยาบาลปทุมธานี. รายงานประจำปี 2558. ปทุมธานี: โรงพยาบาลปทุมธานี; 2558.
2. พัชราภรณ์ ขจรวัฒนากุล. ประสิทธิภาพการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบบริการผู้ป่วย เครือข่ายโรงพยาบาลนครศรีธรรมราชภายใต้โครงการบริการประทับใจไร้ความแออัดพัฒนาเครือข่าย. เอกสารวิชาการประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 3; 15 กรกฎาคม 2553; ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี. นนทบุรี:สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข;2553.
3. จุฑารัตน์ ไกรขจรกิตติ. ประสิทธิภาพการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแพร่และเครือข่ายปฐมภูมิในชุมชนภายใต้โครงการบริการประทับใจไร้ความแออัดพัฒนาเครือข่าย. เอกสารวิชาการประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 3;15 กรกฎาคม 2553; ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2553.
4. กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์, พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ, มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์, เสาวลักษณ์ สัจจา. ประสิทธิผลการพัฒนาระบบบริการงานผู้ป่วยนอกและหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลหนองคาย. วารสารศูนย์แพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2556;1:56-70.
5. สุพัตรา ศรีวณิชชากร. การพัฒนาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2550;3-4:216-23.
6. สมชาย วรกิจเกษมสกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. อุดรธานี:อักษรศิลป์การพิมพ์;2553.
7. วิจิตร ศรีสุพรรณ, กาญจนา จันทร์ไทย บรรณาธิการ. คู่มือปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัทจุดทอง จำกัด;2556.
8. ชูชัย ศุภวงศ์, สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, ศุภกิจ ศิริลักษณ์, ลัดดา ดำริการเลิศ, สุพัตรา ศรีวณิชากร, เกษมเวช สุทธานนท์. บรรณาธิการ. คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก;2552.
9. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ความเหมือนที่แตกต่าง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี:สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง;2557.
10. จุฑารัตน์ เพ็ญเขตต์วิทย์. การพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์สุขภาพชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่คัดสรร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา;2547.
11. ยุพดี ชมดี. ปัจจัยด้านมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนที่มีผลต่อการเลือกรับบริการของประชาชนที่ศูนย์สุขภาพชุมชนพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา;2547.
12. ชวนชม ภวัตธนยา. การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพชุมชน สำหรับผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลโพธาราม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม, คณะเภสัชศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2553.
13. พัชรี มณีไพโรจน์. คุณภาพบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). คณะพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย. ขอนแก่น; มหาวิทยาลัยขอนแก่น;2552.

Published

2018-11-29

How to Cite

1.
สุนทรานุรักษ์ ธ. The Effectiveness of Development of Primary Care Network of Muang Pathum Thani. JPMAT [Internet]. 2018 Nov. 29 [cited 2022 May 21];6(1):49-5. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/158074

Issue

Section

Research Article