การพัฒนาเครื่องมือแบบประเมินแรงจูงใจในการรับประทานยาและพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงในชุมชน

ผู้แต่ง

  • พนิตนันท์ วงศ์สุวรรณ

คำสำคัญ:

Perceiving in taking-pills., Drug adherence., Older with hypertension

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือแบบประเมินแรงจูงใจในการรับประทานยาและพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง (The 8-item Morisky Medication Adherence Scale; MMAS-8 ) เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง โดยนำมาประยุกต์ใช้ในบริบทชุมชนของกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ประกอบด้วย การรับรู้ความรุนแรงจากความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อน การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อน การรับรู้ความสามารถตนเอง การรับรู้ประสิทธิผลในผลลัพธ์ของการปฏิบัติ และพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง แล้วหาค่าความเชื่อมั่น ค่าความตรง รวมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องกับการควบคุมระดับความดันโลหิต เพื่อประเมินอันตรายต่อสุขภาพทั้งความรุนแรงและความเสี่ยง รวมทั้งประเมินการเผชิญปัญหา ด้านการรับรู้ในความสามารถตนเองและการรับรู้ในผลลัพธ์ของการปฏิบัติด้านการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องที่บ้าน ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการดูแลพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงดีขึ้น สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตและศักยภาพในการดำรงชีวิต

 

ABSTRACT

This studyis to be the development of measuring instrument for motivated taking medicine and the behaviors in drug adherence to prevent the complication of hypertension which apply to the context of Bangkok Metropolitan community with 30 samples. The samples are composed of perceived severity of the hypertension and the complication, perceived vulnerability of the hypertension and the complication, perceived self-efficacy, response efficacy, and the behaviors in drug adherence. (The 8-item Morisky Medication Adherence Scale; MMAS-8 ).  This aims to find the reliability and validity , including find the relation between drug adherence and control the level of blood pressure  to evaluate the health seriousness both severity and risk. This also evaluates the problem in perceived self-efficacy and response efficacy in drug adherence. This focuses on increase the more efficiency in motivation in taking- medicine among elderly with hypertension and increase of the more potentiality for living.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พนิตนันท์ วงศ์สุวรรณ

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย