ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษากับความสุขในการเรียนรู้ ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้แต่ง

  • อภิชัย คุณีพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ศศิธร ตันติเอกรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

Learning Happiness, Environments of Educational Institute, Public Health Undergraduate Students

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษากับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 220 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามสภาพแวดล้อม  ในสถาบันการศึกษา และแบบสอบถามความสุขในการเรียนรู้ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 และ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์สหพันธ์ของเพียร์สัน

                ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.05 (S.D.= 2.29) มีความสุขในการเรียนรู้ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.00 (S.D.= 2.07) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ความสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษา (r =.549) หลักสูตร      การเรียนการสอน (r =.522) และห้องสมุด (r =.481)

                ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ สถาบันการศึกษาควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษาและควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งจัดหาหนังสือหรือสื่อภายในห้องสมุด ให้สอดคล้องกับรายวิชาและความต้องการของนักศึกษา

 

คำสำคัญ: ความสุขในการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษา นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์

 

ABSTRACT

 

                This research aimed to study the relationship between environments of educational institute and learning happiness in descriptive research of the public health undergraduate students at Faculty of Public Health, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. The sample included that 220 first to fourth year public health undergraduate students who study at faculty of public health in year 2016. The research instrument was used in the study was an interview questionnaires which include environments of educational institute and learning happiness. Its reliability of instrument was .88 and .92 respectively. The statistical analysis were mean, standard deviation and Pearson’s coefficient of correlation.

                Results showed that the overall mean of the environments of educational institute and learning happiness was in a medium level that 11.05 and 12.00 respectively. In addition, the environments of educational institute had positive significantly correlation with learning happiness (p < .01). The top three of relation were classmate relationship (r=.549), academic course (r=.522) and library (r=.481).   

                Recommendation of this research, educational institute should be support about the relation of students and improve the academic course. Furthermore, the educational institute should be provide book or media that related with subject and require of students into the library. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อภิชัย คุณีพงษ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศศิธร ตันติเอกรัตน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย