ผลของโปรแกรมการฝึกคิดแบบหมวกหกสีที่มีต่อความสามารถในการคิดขั้นสูง ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ผู้แต่ง

  • ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

คำสำคัญ:

Higher-Order Thinking Skills, Six Thinking Hats, Nursing students

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกคิดแบบหมวกหกสีที่มีต่อความสามารถในการคิดขั้นสูงโดยรวมและรายด้านของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 3 ที่เรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกคิดแบบหมวกหกสี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จำนวน 45 คน คัดเลือกกลุ่มทดลองโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ซึ่งใช้วิธีจับสลากแบบไม่คืนที่ ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวและมีการทดสอบก่อนและหลัง  เครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ

1) โปรแกรมการฝึกคิดแบบหมวกหกสีที่มีต่อความสามารถในการคิดขั้นสูง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาทำกิจกรรม 2 สัปดาห์ 2) แบบทดสอบความสามารถในการคิดขั้นสูง 30 ข้อ 3) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนรู้การคิดแบบหมวกหกสี และ 4) แบบสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม(focus group)  ซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบวัดความสามารถในการคิดขั้นสูงทั้งฉบับ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตามสูตร KR-20 มีค่า 0.879 และค่าความเชื่อมั่นตามสูตรสัมประสิทธิ์ (Coefficient ) มีค่า 0.866 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการคิดขั้นสูงโดยรวมและรายด้านของนักศึกษาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมการฝึกคิดแบบหมวกหกสี สามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงได้ดี จึงควรนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาล

คำสำคัญ: ความสามารถในการคิดขั้นสูง  การคิดแบบหมวกหกสี  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ABSTRACT

The research of this quasi experimental research. The purpose is to study the effect of Six Thinking Hats Training Program on overall and individual scores of Higher Order Thinking Skills as a whole and of each aspect on the Six Thinking Hats Training Program on Higher-Order Thinking Skills of the 3 year nursing students in psychiatric nursing practicum. The sample population by simple random sampling was 45 of the nursing students, St Theresa International College. The experimental design was one-group pretest-posttest design. The research instruments were Six Thinking Hats Training Program on Higher-Order Thinking Skills and the thinking ability test. The t-test was utilized for data analysis. The program consisted of 4 stages of 2 trial week. The questionnaire was reliability Calculated by KR-20 were 0.879 and by Cronbach’s alpha   reliability were 0.866

The results were as the posttest score on the Higher Order Thinking Skills as a whole and of each aspect of the experimental group was higher than its pretest score at 0.01 level significance.

Recommendations  from the research indicated the Six Thinking Hats Training Program to develop higher-order thinking skills. Should be as well as used in the teaching of nursing.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย