ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ผู้แต่ง

  • ทาริกา พาเจริญ โรงพยาบาลปากท่อ เลขที่ 201/10 หมู่ 8 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

คำสำคัญ:

Satisfaction, Paktho's Hospital

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ประเภทตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน กลุ่มประชากร
เป็นบุคลากรโรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 167 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเป็น แบบสอบถามในการวิจัยความพึงพอใจด้านปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจำนวน 10 ด้าน คือ ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านลักษณะงานที่ทำ/ปริมาณงาน ด้านความก้าวหน้า ในอาชีพและความมั่นคง ด้านนโยบายและการสื่อสาร ด้านการประเมินค่าตอบแทน ด้านการบริการและ สวัสดิการ ด้านการร้องทุกข์/ปัญหา ด้านการพัฒนาบุคลากร/อบรม ด้านสัมพันธภาพและการทำงานเป็นทีม และด้านความผูกพันต่อองค์กร โดยมีการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) เท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจด้วยสถิติ Independent t-test และ One Way Analysis of Variance (ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรโรงพยาบาลปากท่อมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ใน ระดับปานกลาง (=3.28,SD=.45) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าเกือบทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านลักษณะงานที่ทำ/ปริมาณงาน (=3.68,SD=.54) ด้านความผูกพันต่อองค์กร (=3.57,SD=.81) และด้านสัมพันธภาพและการทำงานเป็นทีม (=3.47,SD=.61) มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากร พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติในเรื่องของ อายุ (p=0.011) ระดับการศึกษา (p=0.001) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (p=0.001)  ประเภทตำแหน่ง (p=0.000) และบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (p=0.017) ส่วนเพศ พบว่าความพึงพอใจของบุคลากรไม่มีความแตกต่างกัน (p=0.529)

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ โรงพยาบาลปากท่อ

 

Abstract


This descriptive research aimed to study the factors affecting satisfaction of workers, and the comparison of satisfaction of workers based on gender, age, education, experience, position, and role. The population size focused on 167, who worked at Paktho's hospital. Data were collected by questionnaires, this consist of general data and 10 types of satisfaction: environment, workload, progression & security, communication,  paid assessment, services & welfare, complaint & problem, development & training, relationship & team work, and organizational commitment. Cronbach's alpha coefficient of questionnaire was .95.  The data was analyzed by percentage, average, Independent t-test and One Way Analysis of Variance (ANOVA).
The results were as follow.  Overall satisfaction of Paktho's Hospital worker was at a moderate level (= 3.28, SD = .45). In each type of satisfaction, almost all types of the satisfaction were at the moderate level, except 3 types were high:  workload (= 3.68, SD = .54), organizational commitment (= 3.57, SD = .81), and the relationship & team work (= 3.47, SD = .61).  In conclusion, statistical significant difference factors affecting satisfaction were age (p < .05), education (p < .01), experience (p < .01), position (p < .01), and role (p < .05). Gender was not statistically significant different in the satisfaction of the workers (p=0.529).

Keywords : Satisfaction, Paktho's Hospital


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ทาริกา พาเจริญ, โรงพยาบาลปากท่อ เลขที่ 201/10 หมู่ 8 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย