บทบาทของพยาบาลในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเอง ของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย

ผู้แต่ง

  • เกศมณี มูลปานันท์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

คำสำคัญ:

self-care, thalassemic school-age children, nurses' role

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

โรคธาลัสซีเมียเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นความผิดปกติของการสร้างฮีโมโกลบิน ก่อให้เกิดภาวะโลหิตจางเรื้อรัง ที่ต้องการการดูแลรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง  การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยจึงเป็นหัวใจสำคัญสำหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เป็นเด็กวัยเรียน เนื่องจากเด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีความสามารถทางด้านความคิด สติปัญญา มีความเข้าใจเรื่องโรคและความเจ็บป่วยดีขึ้น สามารถดูแลตนเองได้ แต่ก็เป็นวัยที่ต้องการความเป็นตัวของตัวเอง ชอบที่จะเป็นอิสระจากบิดามารดา และเวลาส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่โรงเรียน ทำให้การดูแลสุขภาพตนเองสำหรับเด็กวัยนี้เป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อน  พยาบาลถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ดูแลหลักจะต้องมีความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียที่ถูกต้อง ทันสมัย และเมื่อนำมาบูรณาการร่วมกับกลวิธีที่ใช้ในการจูงใจและสื่อที่ใช้มีความเหมาะสม จะทำให้เด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียมีองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติที่ถูกต้อง แต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพถูกต้องอย่างยั่งยืนได้ พยาบาลควรส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียมีทักษะการจัดการกับตนเอง การเสริมสร้างพลังอำนาจให้เพิ่มขึ้น ร่วมกับการประสานความร่วมมือกับชุมชน ครู และโรงเรียน เพื่อให้เด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียสามารถดูแลตนเองได้ต่อเนื่องและยั่งยืน  ลดภาวะแทรกซ้อน คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติ

คำสำคัญ : การดูแลสุขภาพตนเอง  เด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย  บทบาทพยาบาล

 

Abstract


Thalassemia is a chronic hereditary disease caused by the abnormal synthesis of haemoglobin, resulting in a chronic anemia and need on-going attention, their self-health care is an essential aspect of their treatment, especially amongst school-age patients, whose intelligence and intellectual ability enable them to better understand the disease and its symptoms and, therefore, to take proper care of themselves.  However, school-age patients' desire to be independent of their parents and the fact that they spend most of their time at school make the process of caring for them difficult and complicated.  For this reason, nurses are amongst the most important healthcare providers, who are supposed to integrate their correct and up-to-date understanding of thalassemia with the creation of child-motivation techniques and effective self-health care media, for the purpose of providing  young thalassemia patients with proper pathological information and self-health care foundations.  In the case that knowledge alone could not enable young patients to practice prope  self-health care, nurses have to play a role in building the self-management,  empowerment so as to increase the patients' self-health care confidence.  Besides, nurses are encouraged  to work closely with the community to help thalassemic children take care of themselves in a sustainable manner.  It is considered that all these efforts combined can result in a better control of the severity of the disease in patients, decrease in patients' complications, enhancement of patients' quality of living and patients' ability to live like normal children.

Keywords : self-care, thalassemic school-age children, nurses' role

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เกศมณี มูลปานันท์, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

อาจารย์  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย