แนะนำหนังสือ

ผู้แต่ง

  • เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ (หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา) สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บทคัดย่อ

หนังสือประมวลการประชุมเป็นหนังสือที่รวบรวมสาระสำคัญจากการประชุมพยาบาลศาสตร์ แห่งชาติครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2555 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรม รามาการเด้นส์ กรุงเทพ  การประชุมนี้ 4 ปีจะจัด 1 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 กำหนดประเด็นการประชุมคือ “คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล” (Quality and Accessibility of Health Service : Nurse’s  Challenges”

สาระสำคัญของหนังสือมีประมวลภาพกิจกรรมและเนื้อหาสำคัญประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษ 7 เรื่อง คือ (1) นโยบายของรัฐบาลในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพของประชาชน (2) คุณภาพและการเข้าถึง บริการสุขภาพความท้าทายสำหรับพยาบาล (3) คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพกับแผนพัฒนาสุขภาพ แห่งชาติ (4) พยาบาลไทยในประชาคมอาเซียน (5) การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนไทย (6) การจัด ระบบบริการพยาบาลเพื่อคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ (7) ทิศทางการจัดการศึกษาพยาบาล เพื่อคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ

การอภิปรายหมู่ 3 เรื่อง คือ (1) ประเด็นกำลังคนด้านสุขภาพต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ (2) รูปแบบการจัดระบบบริการพยาบาลเพื่อคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพในระดับต่างๆ (3) ประเด็นปัญหาการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ

การบรรยายพิเศษ 4 เรื่อง (1) จากงานวิจัยสู่นโยบายเพื่อคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ (2) สสส.กับบทบาทการวิจัยในระบบสุขภาพไทย (3) บทบาทของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และสมาคม พยาบาลสาขาภาคเพื่อคุณภาพแลการเข้าถึงบริการสุขภาพ (4) Nurse cultural sencitivity for AEC

นอกจากนี้ยังมีสาระสำคัญที่ได้จากการบรรยายและอภิปรายของสมาคมและชมรมต่างๆ ทางการ พยาบาล 27 สมาคม/ชมรม รวมทั้งสาระที่ได้จาก Student forum เรื่องนักศึกษาพยาบาลไทย หัวใจคุณภาพ

สาระของหนังสือเล่มนี้ จุดสำคัญจะกล่าวถึงเรื่องคุณภาพการให้บริการการพยาบาลและการเข้าถึง บริการโดยเฉพาะปาฐกถาของ Dr.Roremary Bryant  ประธาน ICN คนปัจจุบันที่ได้กล่าวถึงความสำเร็จ
สูงสุดของระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งความสามารถของระบบบริการสุขภาพในการรองรับพลเมืองทั้งหมด
ของประเทศนั้น จะต้องอาศัยพยาบาลเป็นหลัก เหตุผลมีอะไรบ้างท่านควรอ่านอย่างยิ่ง อีกเรื่องที่ต้องอ่านคือ พยาบาลไทยในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสาระสำคัญของข้อตกลง MRA ของอาเซียนสาขาวิชาชีพ พยาบาล (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Service) เพื่อเตรียมเข้าสู่อาเซียนของ พยาบาล

หนังสือเล่มนี้พิมพ์อักษรตัวโตอ่านง่ายชัดเจน ขนาดเล่ม A4 หนา 300 หน้า

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ, (หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา) สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นักวิชาการอิสระ  อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Downloads

ฉบับ

บท

Book Review Articles; แนะนำหนังสือ

Most read articles by the same author(s)