การพัฒนาตนสู่ก้าวใหม่ของชีวิต : กระบวนการของความสำเร็จ การสอบผ่านขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในรอบแรกของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

ผู้แต่ง

  • แสงเทียน ธรรมลิขิตกุล ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 131/5 ถนนขาว ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • สิริรัก สินอุดมผล ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 131/5 ถนนขาว ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

คำสำคัญ:

a process of success on the first-round pass, the Nursing and Midwifery License Examination

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การสอบผ่านขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในรอบแรก เป็นดัชนี
ชี้วัดที่สภาการพยาบาลให้ความสำคัญ และแสดงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาล แต่ปัจจุบันยังขาดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการสู่ความสำเร็จในการสอบขึ้นทะเบียนฯผ่านในรอบแรก วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษากระบวนการของความสำเร็จการสอบผ่านขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในรอบแรก ของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 หลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ชนิดการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลพื้นฐาน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ที่สอบขึ้นทะเบียนฯผ่านทั้ง 8 วิชาในรอบแรก มีอายุระหว่าง 22-23 ปี จำนวน 16 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึกเทป ถอดความแบบคำต่อคำ วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลพื้นฐาน ผลวิจัยพบว่า "การพัฒนาตนสู่ก้าวใหม่ของชีวิต" คือกระบวนการของความสำเร็จที่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552  ใช้ปฏิบัติตนขณะเป็น นักศึกษาพยาบาลเพื่อสอบผ่านขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในรอบแรก ประกอบด้วย 3 ระยะ ที่เกิดขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง คือ ระยะที่หนึ่ง เริ่มมีการตระหนักรู้ในตน มีทัศนคติ ที่ดีกับการสอบขึ้นทะเบียนฯ  มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยน ระยะที่สอง มีการจัดสมดุลของชีวิต รู้เขารู้เรา พากเพียร พยายาม และบริหารจัดการตนเองได้  ต้องอาศัยการควบคุมตนเองเป็นตัวควบคุม จนถึงเข้าสอบขึ้นทะเบียน ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และระยะที่สาม คือ รอคอยอย่างเป็นสุข และคุ้มค่า ที่มุมานะ

ทฤษฎีเชิงสาระที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ทำให้เกิดความรู้ใหม่ ความเข้าใจเพิ่มเติมในกระบวนการ ของความสำเร็จในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในรอบแรก ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาพยาบาล เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบขึ้นทะเบียน ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  หรือนำผลวิจัยมาพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมความสำเร็จ ในการสอบขึ้นทะเบียนฯต่อไป

คำสำคัญ : กระบวนการของความสำเร็จในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพผ่านรอบแรก   การสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 

Abstract


The first-round pass rate of the Nursing and Midwifery License Examination is an important index of Thailand Nursing Council and as an educational standard of nursing institutions. The body of
knowledge related to the first-round passing of the Nursing and Midwifery License Examination was currently unknown. The purpose of this study was to explore how the graduates of baccalaureate of Science in nursing program in academic year 2008 at Kuakarun College of Nursing passed the Nursing and Midwifery License Examination in the first time. In qualitative research, a grounded theory approach was used. The participants of study were 16 graduates in baccalaureate nursing program who had experienced in the first-round passing of the Nursing and Midwifery License Examination. They were aged between
22-23 years old. Data were collected by in-depth interview, tape-recorded and transcribed verbatim, line by line, and then analyzed by using grounded theory method. The findings indicated that, “self developing to the new-step of life” was the basic social process by the graduates in baccalaureate nursing program who passed the test of the Nursing and Midwifery License Examination at the first time. This process had
3 phases that were happened continuously in sequence. The first phase was started with having
self-awareness, having good attitude, and being engrossed to change. The second phase, controlled by having self-control, had 4 stages: balancing one-self’s life, realizing one-self and others, being diligent,
and managing one-self. The third phase had two stages: waiting happily, and being worth to work hard.
This substantive theory recommends new knowledge and more understanding into process of success to pass the Nursing and Midwifery License Examination in the first-round. It can be used as a practice guideline to prepare the nursing student’s readiness before the Nursing and Midwifery License Examination. In addition, it can be developed to promote nursing students to pass the Nursing and
Midwifery License Examination increasingly in the future.

Keywords : a process of success on the first-round pass,
the Nursing and Midwifery License Examination

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

แสงเทียน ธรรมลิขิตกุล, ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 131/5 ถนนขาว ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

สิริรัก สินอุดมผล, ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 131/5 ถนนขาว ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย