ภาวะสุขภาพจิต และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ผู้แต่ง

  • อุบลทิพย์ ไชยแสง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 91 ถ. เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
  • นิวัติ ไชยแสง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 91 ถ. เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

คำสำคัญ:

mental health status, Health- promoting behaviors

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิต และพฤติกรรมสร้างเสริม สุขภาพของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะสุขภาพจิต กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ  2554 จำนวน 67 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามดัชนีชี้วัด สุขภาพจิตคนไทย และแบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ทดสอบค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร สัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย และแบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเท่ากับ 0.82 และ 0.86 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ     เชิงพรรณนาและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่าในปัจจุบันภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดีร้อยละ 68.70 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80.60 ไม่มีโรคประจำตัว  โรคประจำตัวของกลุ่มตัวอย่างได้แก่  ไขมันใน   เลือดสูง ความดันโลหิตสูง และภูมิแพ้ คิดเป็นร้อยละ 7.50 4.56 และ 4.50 ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าดัชนี มวลกาย อยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 62.70 ภาวะสุขภาพจิตส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างดีกว่าคนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 56.72 และอยู่ในระดับต่ำกว่าคนทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 7.46 ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม สร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 2.89, SD = 0.33) และมีค่าเฉลี่ย ค่าคะแนนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมทางกาย ด้านโภชนาการ และ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ อยู่ในระดับสูง 3 ด้านได้แก่ ด้านสัมพันธภาพ ระหว่างบุคคล  ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ และด้านการจัดการกับความเครียด และพบว่าภาวะสุขภาพจิตมี ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับคะแนนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลาง  ( r = 0.468, p <.01)

คำสำคัญ : ภาวะสุขภาพจิต  พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

 

Abstract


The purposes of this descriptive study were to determine mental health status, to describe
health-promoting behaviors, and to examine the relationships between mental health status and health promoting behaviors of staff of Sirindhorn College of Public Health Yala. There were 67 volunteer
participated staff of Sirindhorn College of Public Health Yala in the fiscal year 2011. Data were collected by a questionnaire containing 3 parts: general information, the Thai Mental Health Indicator, and
health-promoting behavior questionnaire. The Cronbach’s Alpha Coefficient of the Thai mental health indicator and health- promoting behavior questionnaire were 0.82 and 0.86 respectively.  Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson’s product correlation coefficient.
The study revealed that the majority of the staff (68.70%) perceived that their current health status as good, with 80.60 % had no disease. Among their diseases, hyperlipidemia was the most common (7.50%), followed by high blood pressure and allergy diseases (4.56%, 4.50% respectivity). The majority of staff had normal body mass index (62.70%). The majority of the staff (56.72%) had an above average mental health status comparing to the level of general population. The mean score of overall
health - promoting behavior of the staff was at a moderate level (= 2.89, SD = 0.33). Health promoting behaviors that had moderate level were physical activities, nutrition and health responsibilities. Health promoting behaviors that had high level were interpersonal relations, spiritual growth and stress
management. There was a positive correlation between mental health status and health- promoting
behaviors (r = 0.468, p < .01).

Keywords :  mental health status, Health- promoting behaviors

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อุบลทิพย์ ไชยแสง, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 91 ถ. เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ อาจารย์ประจำกลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

นิวัติ ไชยแสง, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 91 ถ. เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

เจ้าพนักงานธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนวัดและประเมินผลการศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย