การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถาบันเพื่อส่งเสริมพหุปัญญา ของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก : การวิจัยพหุกรณีศึกษา*

ผู้แต่ง

  • เนตรนภา กาบมณี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 88 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
  • อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417
  • ปทีป เมธาคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417

คำสำคัญ:

Development of the environment, Multiple Intelligences, Nursing student, Nursing Colleges Under Praboromarajchanok Institute, Multi – case research study

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์พหุปัญญาของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สังเคราะห์องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยพยาบาล ที่มีผล
ต่อการส่งเสริมพหุปัญญา และนำเสนอแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยพยาบาล การวิจัยเป็น พหุกรณีศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล จำนวน 3 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) นักศึกษา พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล 3 แห่ง ที่เป็นกรณีศึกษา วิทยาลัยละ 75 คน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน และ 3) ผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาล 3 แห่ง ที่เป็นกรณีศึกษา แห่งละ 3 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบวัดพหุปัญญาของนักศึกษา พยาบาลตามทฤษฏีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ แบบประเมินสภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลัยพยาบาล และแบบประเมินผลการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยผู้บริหาร วิทยาลัย พยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1.    พหุปัญญาของนักศึกษาพยาบาลด้านที่ควรได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา  ด้านดนตรี  ด้านมิติสัมพันธ์  ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ

2.    ตัวแปรสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยพยาบาลร่วมกันพยากรณ์พหุปัญญาในแต่ละด้าน ตามลำดับ ดังนี้ ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น (ร้อยละ 55.50) ด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ - คณิตศาสตร์ (ร้อยละ45.50) ด้านภาษา (ร้อยละ 44.20) ด้านการเข้าใจตนเอง (ร้อยละ 42.50) ด้านมิติสัมพันธ์ (ร้อยละ 41.80) ด้านความเข้าใจธรรมชาติ (ร้อยละ 41.00) ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 40.30) และด้านดนตรี (ร้อยละ38.50) องค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาพหุปัญญา ประกอบด้วย
5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านกายภาพ ได้แก่ พื้นที่และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ เพื่อการพักอาศัย เพื่อดำเนินกิจกรรมและสันทนาการ เพื่อการให้บริการ แก่นักศึกษา 2) ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดการเรียน การสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 3) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมเสริม หลักสูตรการเข้าร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร การนำเสนอกิจกรรม/ผลงาน/นวัตกรรม 4) ด้านการมีส่วนร่วมใน การบริหาร ได้แก่ การดำเนินงานขององค์กร นักศึกษา การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 5) ด้านการให้บริการแก่นักศึกษา ได้แก่ การแนะแนว ให้คำปรึกษา

3.    แนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยพยาบาล ประกอบด้วย 15 แนวทาง ได้แก่ 1) พัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 2) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 3) พัฒนาหอพักเป็นศูนย์ศึกษาและอาศัย 4) สนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ในการทำกิจกรรม และการให้บริการ แก่นักศึกษา 5) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 6) พัฒนาสื่อการเรียน การสอนที่ส่งเสริม การเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 7) ส่งเสริมการประเมินผล การเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ 8) กำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครอบคลุมการส่งเสริม พหุปัญญาของ นักศึกษาโดยการบูรณาการระหว่าง ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษา 9) ส่งเสริม การดำเนินกิจกรรมเสริม หลักสูตรที่สอดคล้องกับความถนัดและ ความสนใจของนักศึกษา 10) ส่งเสริม การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม หลักสูตรของนักศึกษา 11) สนับสนุนการเผยแพร่ ผลงาน/นวัตกรรมของ ชมรม ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 12) พัฒนาภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา 13) ส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการบริหาร 14) พัฒนาการแนะแนวให้คำปรึกษาที่มุ่งสัมฤทธิผลของนักศึกษา 15) พัฒนา หน่วยประสานงาน และบริการ นักศึกษา

คำสำคัญ : การพัฒนาสภาพแวดล้อม พหุปัญญา นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน  
พระบรมราชชนก พหุกรณีศึกษา

 

ABSTRACT


The research aimed to study and analyze the multiple intelligences of nursing students in nursing colleges, synthesize the internal environment components and present the way for development of the environment in the nursing colleges to enhance multiple intelligences of nursing students. The samples comprised of : (1) 75 four-year nursing students in each of 3 colleges as multi - case study; (2) 9 experts who evaluated  a preliminary guide for development of the environment; (3) 3 college administrators in each of 3 colleges as multi - case study. The research instruments were tests, opened-end questionnaires, rating scale, and record form based on Gardner’s multiple intelligences theory; questionnaires to evaluate
environment; and an evaluation form to evaluate by the experts and the administrators. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The results were as follows:   
1. The four aspects of nursing students’ multiple intelligences that should be developed were: verbal/linguistic intelligence, spatial intelligence, musical intelligence, and bodily-kinesthetic intelligence.
2. The environment factors within the nursing college predicted in each of the multiple
intelligences were: 1) Interpersonal Intelligence (55.50%), 2) Logical-Mathematical Intelligence (45.50%), 3) Verbal/Linguistic Intelligence (44.20%), 4) Intrapersonal Intelligence (42.50%),   5) Spatial Intelligence (41.80%), 6) Naturalist Intelligence (41.00%), 7) Bodily-Kinesthetic Intelligence (40.30%), and 8) Musical Intelligence (38.50 %). Five environmental factors affecting the enhancement of the multiple intelligences were: 1) Physical Environment which were space and equipment facilities for teaching and learning, studying, living, activities and recreation, and space for students services; 2) Teaching and Learning which included teaching and practice; 3) Supplementary Activities including perform activities, participation in extra curriculum activities, proposed activities / products / innovations; 4) Participation in the management  including operation of student organizations and the students participation; and 5) Providing services to students such as guidance and counseling.
3. Guidelines for environmental development within the nursing college to enhance the students’ multiple intelligences  were 15 areas: 1) Development of information technology for students learning and personal development; 2) Development of self-access learning center; 3) Development the dormitory building to be living and learning center; 4) Support students in building activities and services buildings; 5) Promotion of student-centered teaching and learning; 6) Development of instructional media for
enhancing students learning and critical thinking; 7) Promotion of authentic assessment;  8) Integrating the academic and student affairs structure to cover program activities to support students’ multiple
intelligences; 9) Promotion of extra activities according to students’ preferences and interests; 10)
Promotion of students’ participations in extra curriculum activities; 11) Support the expansion of work/ innovation community both within and outside the institution; 12) Developing leadership and teamwork of students; 13) Promotion of students’ participations in the management; 14) Developing guidance and counseling aimed at the achievement of students; and 15) Developing student cooperation and service office.

Keywords : Development of the environment, Multiple Intelligences, 
Nursing student, Nursing Colleges Under Praboromarajchanok
Institute,  Multi – case research study

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417

อาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทีป เมธาคุณวุฒิ, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417

ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย