การป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สำหรับผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน : กลยุทธ์ชุมชนเป็นฐาน

ผู้แต่ง

  • ขนิษฐา พิศฉลาด สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำสำคัญ:

Type II Diabetes Prevention, Pre-diabetes people, Community based strategy

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้อุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ก่อให้เกิดภาระการดูแลที่ยาวนาน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานลดลง ดังนั้น  กลยุทธ์ชุมชนเป็นฐาน จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน  ซึ่งพยาบาลชุมชน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จของการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน นอกจากให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเบาหวานแล้ว พยาบาลชุมชนจะต้องส่งเสริมให้ผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง  ผ่านกลยุทธ์ชุมชนเป็นฐาน โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการปรับเปลี่ยนการให้ความรู้ การคัดกรองค้นหาผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานในชุมชน การขยายความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางด้านสุขภาพ และการสร้างฐานข้อมูลโรคเบาหวานในชุมชน เชื่อมโยงการดูแลในทุกระดับ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะในชุมชน ให้ทั้งผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน และผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป

 

ABSTRACT

With the diversity of socioeconomic, cultural and lifestyle changed in the era of globalization that contribute to continuously increase an incidence of diabetes patients and pre-diabetes people. According to diabetes is the chronic illness that requires a long-term treatments and lower quality of life. Hence, the community based strategy is the important strategy for type II diabetes prevention for pre-diabetes people. One significance of nurse’s role is that contribute to successfulness of type II diabetes prevention in pre-diabetes people. Despite the provide education related to diabetes, community nurses will encourage pre-diabetes people have lifestyle modification behaviors by using community based strategy, including the various strategies such as health education program, community-based screening for pre-diabetes people, expanding collaboration between health care professional and creating diabetes community health data-based to connect all levels of diabetes care. And aiming to establishing the community public policy to better and sustain health promoting behaviors for pre-diabetes people and type II diabetes patients

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ขนิษฐา พิศฉลาด, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เผยแพร่แล้ว

2017-03-23

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ