การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย ในการดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่ง

  • เมธิณี เกตวาธิมาตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
  • นัยนา ภูลม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
  • จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
  • ชิดชนก พันธ์ป้อม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

คำสำคัญ:

Patient Safety Care, Nursing Students and Risk Management

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลและเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล การดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าที่เป็นสถานการณ์  ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบและทดสอบรูปแบบกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 69 คน และระยะที่ 3  ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558  จำนวน 118  คน  เครื่องมือที่ใช้ในประกอบด้วย โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย  คู่มือประกอบโปรแกรม  แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และแบบสอบถามความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยที่ได้พัฒนาขึ้น  ความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 , .80 และ .97 ตามลำดับ สถิติที่ใช้คือสถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบค่าที

                ผลการวิจัยพบว่า

  1. โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยในยุคปัจจุบันของบทบาทพยาบาล 2)  กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาล  3) กิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจ เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ความสำเร็จที่ดีในการจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมที่ 4    เป็นกิจกรรมสะท้อนคิดเพื่อเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ  โดยมีคู่มือส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
  2. ผลการทดสอบและผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล พบว่ามีความรู้ การรับรู้ในสมรรถนะแห่งตน และความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง

                จากงานวิจัยข้อเสนอแนะว่าผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาสามารถใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อนสำเร็จแก่บัณฑิตพยาบาล  เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่บริการมุ่งเน้นความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยเป็นหลักต่อไป 


The Development of Promoting Competency model of Risk Management and Patient Safety Care among Nursing Students, Boromarajajonani College of Nursing, Saraburi.


Abstract

               This developmental research study aims to developing a promoting competency model of risk management and patient safety care to promote nursing students capacity. There are three phases in this study to examining the effective of a model: Phase1; reviewing and evaluating the event input factors, Phase2; model developing and applied a model with 69 fourth year nursing students (academic year 2557) Phase 3; applied a model with 118 fourth year nursing students (academic year 2558). The research instrumentals consisted of a model to promote competence of risk management and patients’ safety, handbook, achievement test, self-efficacy questionnaire, and self-awareness of the risk management and safety questionnaires. The reliabilities were. 91, .80 and .97 as sequenced. Descriptive statistics and t-test statistic were used for data analysis.

The study results

                1. Promoting competency model of risk management and patient safety care in patient care were consists of four activities: 1) the activities to promote the understanding of risk management and safety of patient care in the present roles of the nurse. 2) An activities to promote the knowledge into nursing practices.     3) Motivation activity that emphasized the learning from the risk management experiences. 4)  Reflecting activity that contained the promoting competency handbook to assisted nursing student can be adapted into practices after graduated.

                2. The nursing students knowledge, self-efficacy, and risk-management awareness in both times and both groups of nursing students were significantly statistic increased .01.

                The study suggestion: the educators can be used this model as a part of activity for nursing students before graduate as a basis to leading them to be a professional services, which focus on safety in patient care as a core concept.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เมธิณี เกตวาธิมาตร, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นัยนา ภูลม, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ชิดชนก พันธ์ป้อม, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-03-23

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย