ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • รุ่งนภา จันทรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • เพ็ญศรี ทองเพชร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • อติญาณ์ ศรเกษตริน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

Thailand Qualification Framework, Characteristics of Graduates

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกลุ่มประชากรทั้งหมด  คือ นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 จำนวน 129 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติประกอบด้วยด้านความสุขในการเรียน ด้านรูปแบบการเรียนรู้ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน  ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3) แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านการหาความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 หาค่าเที่ยงด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคได้เท่ากับ 0.91, 0.94, 0.81, 0.82, 0.87 และ 0.86  ตามลำดับ เก็บรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านความสุขในการเรียน ด้านรูปแบบการเรียนรู้ ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จากผลการศึกษาผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่จะส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป

 

Factors Associated to the Ideal Characteristics of Thai Graduates According to Thailand Qualification Framework for Higher Education (TQF: HEd) through the Student Nurses of Boromarajonani College of Nursing Surat Thani


ABSTRACT

This survey research aimed to study the factors associated to the ideal characteristics of Thai graduates according to Thailand Qualification Framework for Higher Education (TQF: HEd) through the student nurses of  Boromarajonani College of Nursing, Surat Thani. The sample consisted of 129 second-year student nurses, 30th Generation, that are studying Bachelor of Science in Nursing at Boromarajonani College of Nursing, Surat Thani.  The respondents were selected through Purposive Random Sampling. The following questionnaires were validated by experts and were used to collect the data: 1) Personal information 2) Factors associated to the ideal characteristics of Thai graduates according to Thailand Qualification Framework for Higher Education (TQF: HEd) which includes: Happiness in Learning, Learning Style, Learning Environment, Attitude towards the  Nursing Profession, and Relationship Between Students. Using Chronbach’s Alpha Coefficient, the reliability of the questionnaires for each factors were 0.91, 0.94, 0.81, 0.82, and 0.87, respectively. 3) The Ideal Characteristics of Graduates According to Thailand Qualification Framework for Higher Education (TQF) questionnaire has a reliability of 0.86.  The data was analyzed using percentage, mean, standard deviation, statistical Pearson Product Moment correlation coefficient.    

The results showed that the factors Happiness in Learning, Learning Style, and Learning Environment correlated with the ideal characteristics of Thai graduates according to TQF (r = 0.42, r = 0.40, r = 0.27; p <0.01).


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

รุ่งนภา จันทรา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

เพ็ญศรี ทองเพชร, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

อติญาณ์ ศรเกษตริน, พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-03-23

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย