การศึกษาองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่ง

  • จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 118 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

คำสำคัญ:

FACTORS /PERFORMANCE APPRAISAL/NURSING COLLEGE

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างเป็น วิทยาลัยพยาบาลสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 28 แห่งและผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ  ตัวแทนรองผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 224 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัฌชิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ด้วยวิธีสกัดปัจจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ  คือ 1) ผลสัมฤทธิ์งานลำดับรองตามภารกิจองค์กร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1.1) สมรรถนะประจำสายงาน 1.2) ผลสัมฤทธิ์งานลำดับรองงานบริการวิชาการ/การจัดการเรียนการสอน 1.3) ผลสัมฤทธิ์งานลำดับรองงานวิจัย/งานกิจการนักศึกษา/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ 1.4) ผลสัมฤทธิ์งานลำดับรองงานพัฒนาองค์กร 2)  สมรรถนะบริหาร  3) ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ 4) ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ 5) ผลสัมฤทธิ์งานนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ 6) ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ7) ผลสัมฤทธิ์งานการจัดการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะควรจะนำผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข   

 

คำสำคัญ : องค์ประกอบ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน/วิทยาลัยพยาบาล


FACTORS OF THE PERSONNEL PERFORMANCE APPRAISAL AT NURSING COLLEGE IN PRABOROMRAJCHANOK INSTITUTE, MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

Abstract

      The purpose of this research was  to determine factors of the personnel performance appraisal at Nursing College, Prabaromrajchanok Institute, the Ministry of Public Health. The samples were 28 Nursing Colleges; the respondents were director, deputy director, department head, related and nursing instructor. Applied tools to collect data included semi-structured and questionnaire. Data were analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis (EFA : PCA) and content analysis.

     The results of the research were as the following 7 factors of the personnel performance ppraisal  at Nursing College,
Prabaromrajchanok Institute, Ministry of Public Health including,
1) achievement of sequential secondary mission organization included four substandard namely
1.1) functional competency, 1.2) achievement and secondary academic services/teaching,
1.3) achievement and secondary research/student affairs / Thai cultural, and
1.4) achievement and secondary development organization 2) management competency
3) achievement and academic services 4) achievement and research/academic 5) achievement and innovation / creativity
6)achievement and student affairs / Thai cultural and 7) achievement and teaching.
Suggestion should be the result of this research is to evaluate  the nursing instructor performance appraisal  at Nursing College,
Prabaromrajchanok Institute, Ministry of Public Health

 

Keyword :   FACTORS /PERFORMANCE APPRAISAL/NURSING COLLEGE

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 118 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-11-07

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย