การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดสุรา

ผู้แต่ง

  • จินตวีร์พร แป้นแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

คำสำคัญ:

Nursing Care, Alcohol Dependence

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          โรคติดสุราเป็นโรคที่มีความสำคัญ  เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย  อยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยมายาวนาน  จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้ที่ดื่มสุราเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งต่อตัวผู้ดื่มสุราและบุคคลรอบข้าง  จึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจถึงความหมายและการวินิจฉัยโรคติดสุรา  อาการ  และอาการแสดงของผู้ป่วยที่ติดสุรา  รวมถึงการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดสุรา  บทความนี้จะช่วยให้พยาบาลและผู้ดูแลได้มีแนวทางในการดูแลส่งเสริมผู้ป่วยโรคติดสุราได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

 

คำสำคัญ  :  การพยาบาล  โรคติดสุรา 

 


Alcohol  Dependence

Abstract

          Alcohol  dependence  is  the  importance  of  disease  Easy  to  be  alcohol  dependence  because  it  is  in  the  way  of  life  and  thai  culture  for  a  long  time.  This  is  the one  cause  to  be  increased  for  alcohol  dependence.  There  are  many  impact  from  alcohol  dependence;  economic  and  social.  This  is  essential  must  be  understand  to  focus  on  alcohol  dependence  about  definition,  diagnosis,  Signs  and  Symptoms  and  nursing  care  for  alcohol  dependence’s  patients.  This  article  will  help  nurses  and  caregivers  to  have  a  guideline  to  care  and  promote  alcohol  dependence’s  patients  by  effectiveness.

 

Keywords :  Nursing  Care,  Alcohol  Dependence

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-11-07

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ