ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • สุชาดา วงศ์สวาสดิ์

คำสำคัญ:

knowledge, health behavior, national health recommendation

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักศึกษา หาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติของนักศึกษา และหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา รุ่นที่ 56 ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 104 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's product moment correlation coefficient)

ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมนักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติในระดับดี ( = 21.28, S.D.= 0.44) มีพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติในระดับปานกลาง (= 83.88, S.D. = 6.85) เมื่อหาความสัมพันธ์พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ และพฤติกรรมสุขภาพตาม สุขบัญญัติแห่งชาติของนักศึกษา ส่วนความรู้มีความสัมพันธ์ระดับมากกับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ แห่งชาติของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (r = .97)

 

Abstract

This descriptive research aimed to study: 1) the level of the knowledge and health behavior according to national health recommendation of students, 2) the relationship between academic
achievement and health knowledge of the national health recommendation of students, 3) the relationship between academic achievement and health behavior as national health recommendation of students, and 4) the relationship between health knowledge and behavior according to national health recommendation of students.

The samples were generation 56, first year students of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima , studying in semester 2, academic year 2011. There were 104 students, gained by simple random sampling. Data were collected by questionnaires. The statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, and relationship testing by the Pearson's product
moment correlation coefficient.

The results showed that most students knowledge was at a high level (= 21.28, S.D. = 0.44) and health behaviour as national health recommendation was at a medium level (= 83.88, S.D. = 6.85).
Academic achievement did not correlate with knowledge and health behavior as national health
recommendation. The knowledge about health behaviour as national health recommendation of students were statistical significantly related in a good level with the health behavior (r = .97, P< .01).

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2012-02-10

ฉบับ

บท

New Section Title Here