ผลลัพธ์การทบทวนความรู้ด้วยบทเรียนโปรแกรมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนวิชาวิทยาการระบาด และวิชาการดูแลรักษาขั้นต้น

ผู้แต่ง

  • วรรณี จันทร์สว่าง

คำสำคัญ:

The programmed instruction, community health nursing, principle of epidemiology, and basic essential treatment

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมวิชาการพยาบาลอนามัย ชุมชน วิชาวิทยาการระบาด และวิชาการดูแลรักษาขั้นต้น 2) เปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนก่อนและหลัง ทบทวนความรู้ด้วยบทเรียนโปรแกรม และ 3) ศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้บทเรียนโปรแกรมทบทวนความรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2552 จำนวน 96 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2553 จำนวน 35 คน ซึ่งได้จากการสุ่มเลือกนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนโปรแกรมและแบบทดสอบ ความรู้ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิชาวิทยาการระบาด และวิชาการดูแลรักษาขั้นต้น

ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนโปรแกรมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิชาวิทยาการระบาด และวิชา การดูแลรักษาขั้นต้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน(80/80) ที่กำหนดไว้ (84.69/84.69, 84.00/84.10 และ 92.00/91.64 ตามลำดับ) 2) คะแนนหลังทบทวนความรู้ด้วยบทเรียนโปรแกรมสูงกว่าก่อนทบทวน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .001) และ 3) กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าบทเรียนโปรแกรมทั้งสามรายวิชาอ่านเ เข้าใจง่ายได้สาระ อ่านได้ทุกที่ใช้เวลาน้อย ดังนั้น ควรส่งเสริมการจัดทำบทเรียนโปรแกรมในรายวิชาต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อในการทบทวนความรู้ของนักศึกษา

 

Abstract

The purposes of this pre-experimental one group pre-test post-test design were to: 1) study the effectiveness of community health nursing, principle of epidemiology, and basic essential treatment
programmed instruction, 2) compare learning outcomes before and after delivering the programmed
instruction during the tutoring process, and 3) examine opinions of the students toward the programmed instruction. The samples consisted of: 1) 96 fourth year nursing student of faculty of nursing, Prince of Songkla University in the academic year 2009 who were purposively selected to participate in the study, and 2) 35 fourth year nursing student of faculty of nursing, Prince of Songkla University in the academic year 2010 who were randomly assigned to participate in the study. The research tools were composed of community health nursing, principle of epidemiology, and basic essential treatment programmed
instruction and comprehensive test.

The results of the study were as follow:

1. The community health nursing, principle of epidemiology, and basic essential treatment
programmed instruction had an standard efficiency (80/80) of 84.69/84.69, 84.00/84.10, and 92.00/91.64;

2. After delivering the programmed instruction, the learning outcomes were statistical
significantly higher than those before delivering the programmed instruction (P < .001);

3. The students agreed that all of the programmed instruction were easy reading and take a little time to read.

Therefore, the programmed instruction should be developed to cover all of the subjects as
teaching learning material of the tutoring process.

 

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2012-02-10

ฉบับ

บท

New Section Title Here