การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่ง

  • เปรมฤดี ศรีวิชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

คำสำคัญ:

1, Evaluating 2, Moral and Ethic program 3, Nursing student 4, Nursing college

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน (1) บริบทของโครงการ (2) ปัจจัยการดำเนินโครงการ (3) กระบวนการดำเนินโครงการ และ (4) ผลการดำเนินโครงการ โครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

กลุ่มตัวอย่างคือหัวหน้าโครงการและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 14 คน และนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 82 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 วัดความคิดเห็นของคณะกรรมการฉบับที่ 2 วัดความคิดเห็นของนักศึกษา ฉบับที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น 0.76 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ ความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินโครงการในส่วนของคณะกรรมการดำเนินงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ระดับมากทั้ง 4 ด้าน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมมีค่าเฉลี่ยระดับมากทั้ง 4 ด้าน เช่นกัน คุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ที่เป็นผลจากการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมด้านต่อไปนี้ได้แก่ ด้านการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีและความเป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อื่น ด้านกิริยาท่าทางสุภาพอ่อนโยนกระตือรือร้น ด้านการ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ด้านการร่วมแรงร่วมใจ ด้านการมีจิตสำนึกในการให้บริการด้านการเป็นสมาชิก ที่ดีของวิชาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.31 ถึง 4.34 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.56 ถึง 0.59 ยกเว้นด้านคิด อย่างมีวิจารณญาณสร้างสรรค์ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 ส่วนคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับ มากที่สุดคือค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58

 

Abstract

The purposes of this study were to evaluate: (1) context; (2) input; (3) process; and (4) product of a ) moral and ethical development, and b) promotion program of The Forth Year Nursing Students of Boromarajonani College of Nursing, Phayao

The samples of the study were: 1) 14 of the head and staff of the program and 2) 82 forth year nursing students. Data were collected using two questionnaires. One was to assess students' opinion, the other was to assess opinion of the staff. The internal consistency of the latter was 0.76. Data were analyzed by frequencies, means, and standard deviations.

The result of this study can be illustrated as follows. Evaluation of opinion both group of the head and staff of the program and forth year nursing students were at a high level. Students desired
characteristics as a result of this program were reported as very good level. The characteristics were: 1) respect of value and dignity of their own and others, 2) politeness and enthusiastic manner, 3) moral and ethical awareness, 4) community involvement, 5) service mind, 6) being a good member of professional associations, and 7) being a good citizen (= 4.31 - 4.34, S.D = 0.56 - 0.59). The only domain that was rated at good level was critical thinking and self-improvement continuously (= 4.17, S.D = 0.57).
The overall scores were 4.30 and standard deviation of 0.58 which demonstrated very good scores for desired characteristics.

The results showed that this training program had a potential to develop nursing students'
characteristics. However, experimental research is needed to investigate effectiveness of the program.

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2012-02-10

ฉบับ

บท

New Section Title Here