การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

  • ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

คำสำคัญ:

achievement, authentic learning, critical thinking ability, instructional model, nursing students

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและผลการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งดำเนินการวิจัยโดย 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการด้านการจัด การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ 2) ศึกษาแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 3) พัฒนารูปแบบการเรียน การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง และ 4) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด การเรียนรู้ตามสภาพจริงในกลุ่มตัวอย่างในเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จำนวน 80 คน ใช้เวลาในการทดลองสอน 15 สัปดาห์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการทดลองการใช้รูปแบบประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 และแบบวัดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานและการทดสอบค่าที (t - test)

                ผลการวิจัย พบว่า

                1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) หลักการสำคัญของการจัดการเรียนการสอน 5 ประการ ได้แก่ 1. การเรียนรู้เกิดขึ้นในบริบทที่เป็นจริง และจากการแก้ปัญหาในสภาพจริง 2. ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากการกระทำ การแก้ปัญหาและการมี ปฏิสัมพันธ์ 3. ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้น 4. ผู้สอนเป็นแหล่งความรู้และผู้อำนวยความสะดวก
5. แหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย และขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้น ได้แก่ 1. ขั้นกระตุ้นความรู้เดิม
2. ขั้นเสนอปัญหา 3. ขั้นเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 4. ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 5.ขั้นประยุกต์ใช้
2) แผนการสอน 3) คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง

                2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงพบว่า  นักศึกษา พยาบาล ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และที่มีความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

 

Abstract

The purposes of this research, the research and development design were: 1) to develop an instructional model using authentic learning to enhance achievement and critical thinking of nursing
students, and 2) to study the results of using the instructional model.

The research process composed of 4 stages: 1) investigating nursing instructional management background, 2) reviewing concepts of authentic learning, 3) developing the instructional model with authentic learning approach, and 4) examining the results of using the instructional model with the 80 second-year nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi. The stage took place over a period of 15 weeks. The research instruments consisted of lesson plans using authentic learning, achievement test with reliability of .90 and critical thinking test with reliability of .85. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and t-test.

The major results were as follows:

1. The instructional model using authentic learning consisted of five principles and five steps of instructional process. The principles included: 1) learning arose from within the authentic context and problem solving in authentic situation; 2) learners constructed knowledge from doing, problem solving, and having interaction; 3) learners had to be eager to learn; 4) instructors were both knowledge resources and facilitators; and 5) learning resources were diversity. The instructional process included: 1)
stimulating prior knowledge, 2) identifying problem, 3) presenting problem solving method, 4)
summarizing concepts, and 5) applying to solve new problem.

2. The results of instructional process using authentic learning revealed that: nursing students who learned through the instructional process using authentic learning had statistical significantly both higher achievement (p<.001) and higher critical thinking ability than the criteria (p<.001).

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2012-02-10

ฉบับ

บท

New Section Title Here