การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  • นางสาวดวงรัตน์ คัดทะเล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

คำสำคัญ:

evaluation, student centered learning, nursing research

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาการประเมินผลการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชา พย.1329 วิจัยทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 43 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง1 ซึ่งได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน และมีค่า สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแอลฟา (Alpha coefficient) เท่ากับ 0.92  ทำการวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 95.35 มีเพศชายเพียง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65  อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 21.77 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.47  มีเกรดเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ย คือ 2.99  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชา พย.1329 วิจัยทางการพยาบาล โดยภาพรวมมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.20, SD. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็น ด้านบทบาท อาจารย์มีค่าสูงที่สุด    (= 4.49, SD. = 0.67) รองลงมาคือด้านบทบาทผู้เรียน (= 4.28, SD. = 0.68) ความคิดเห็นด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์มีค่าต่ำที่สุด   (= 3.98, SD. = 0.85)

          ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชา พย.1329 วิจัยทางการพยาบาล นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นการเรียนการสอนที่ดี ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีอิสระในการแสดงความคิด มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   และควรจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เพื่อจะได้เตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพในชั้นปีที่ 4 ดังนั้นผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงควรใช้เป็นข้อมูล ที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พย.1329 วิจัยทางการพยาบาลในปีการศึกษาต่อไป

 

Abstract

This descriptive research aimed to evaluate the student centered learning method in Nursing Research subject at Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima in Academic Year 2008. The forty-three samples in this study were the fourth year students who studied Nursing Research in the first semester. The majority of samples were women (95.35%), aged 21.77 years old. The samples were asked to report their opinion on the student centered learning method in Nursing Research subject by using the questionnaire1. The reliability of the questionnaire was 0.92. This study was analyzed by using percentage, mean, and standard deviation.

The results showed that the students reported at a high level of satisfactions in the student centered learning method in Nursing Research subject (= 4.20, SD. = 0.75). The highest level of satisfaction was nurse instructor's role (= 4.49, SD. = 0.67). The lowest level of satisfaction was learning resources and facilities (= 3.98, SD. = 0.85).

Majority of the samples reported that the student centered learning method encouraged them to be assertively participated, self-learning, and the idea shared about their research. Unfortunately, timing of this course was inappropriate, as the students had time constraint with preparation for Registered Nurse license examination, should be study in the third year of program. The result of this study can be the data for the instructor to plan or organize of the Nursing Subject course in the next academic year.

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2012-02-10

ฉบับ

บท

New Section Title Here