ผลของโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจต่อสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • ชมนาด วรรณพรศิริ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • สุภาพร แนวบุตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • มาโนชญ์ บูรณโชคไพศาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • ณัชชา ปัญญากรชยะกูร โรงพยาบาลพุทธชินราช ถนนศรีธรรมไตรปิฏก อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
  • ทรัพย์ทวี ทรัพย์มาก โรงพยาบาลพุทธชินราช ถนนศรีธรรมไตรปิฏก อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000

คำสำคัญ:

Empowerment Program, Competency, Breast cancer, Nurses

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนหลังครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจต่อสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบจับคู่ แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน -กรกฎาคม 2557 เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1)โปรแกรมการสร้างพลังอำนาจตามแนวคิดของกิบสัน 4 ขั้นตอน คือ การค้นหาความจริง การพิจารณาและไตร่ตรองสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การสามารถเป็นผู้ดำเนินการ และเกิดความรู้สึกมั่นใจที่จะควบคุมสถานการณ์ 2) คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจากโรงพยาบาลสู่บ้าน และ 3 ) แบบสอบถามสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เครื่องมือทั้งหมดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และแบบสอบถามสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มีค่าความเที่ยงตามสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .97  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบอิสระ และค่าทีแบบไม่อิสระ

                ผลการศึกษา พบว่า  

                1. พยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจมีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (ค่าเฉลี่ย 3.70, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .25) มากกว่าพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ไม่ได้รับโปรแกรมสร้างพลังอำนาจ (ค่าเฉลี่ย 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.26) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 2.574, p-value=.013)              

               2. พยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดพิษณุโลก หลังได้รับโปรแกรมสร้างพลังอำนาจมีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t=8.787, p-value=.013, ค่าเฉลี่ย 3.70 และ 2.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .58 และ .25 ตามลำดับ)

คำสำคัญ: โปรแกรมการสร้างพลังอำนาจ  สมรรถนะ มะเร็งเต้านม  พยาบาล


The Effect of  Empowerment  Program  on  Breast Cancer Care’s Competency of  Nurses  in Tambon Health Promoting Hospital, Phitsanulok Province

Abstract

The objective of  this two group pre-post test quasi-experimental research was to study the effects of the empowerment  program  on  breast cancer care’s competency of  nurses in  Tambon health promoting  hospital, Phitsanulok province.  The samples were selected  by  match-paired  for 30 nurses in experiment group and 30 nurses in control group. Data was collected during April to July, 2014.  Research tools consisted of 1) the empowerment program consisted of 4steps: discovering reality, critical  reflection, taking charge and holding on, 2) handout on breast cancer care from hospital to home, and 3) breast cancer care’s competency questionnaire.  Research tools were content valid  by 3 experts.  Cronbach’s Alpha coefficient for the breast cancer care’s competency questionnaire  was  0.97.  Data analysis used frequency, percentage, mean, standard deviation , independent t-test and dependent t-test.

                The results revealed that:

1. Nurses in Tambon health promoting  hospital, Phitsanulok province received the empowerment  program  had higher score of a breast cancer care’s competency (xˉ =3.70, SD= .25)  than  nurses in Tambon health promoting  hospital, Phitsanulok province did not received the empowerment  program (xˉ= 3.53, SD=.26) at .05 level of significance. (t= 2.574, p-value=.013)

2. Nurses in Tambon health promoting  hospital, Phitsanulok province after received the empowerment  program  had higher score of a breast cancer care’s competency than before received the empowerment  program  at .01 level of significance.  (t=8.787, p-value=.013, xˉ= 3.70, xˉ=2.95, SD.58 and .25 respectively)

Keywords:  Empowerment Program, Competency, Breast cancer, Nurses

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ชมนาด วรรณพรศิริ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สุภาพร แนวบุตร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มาโนชญ์ บูรณโชคไพศาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณัชชา ปัญญากรชยะกูร, โรงพยาบาลพุทธชินราช ถนนศรีธรรมไตรปิฏก อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ทรัพย์ทวี ทรัพย์มาก, โรงพยาบาลพุทธชินราช ถนนศรีธรรมไตรปิฏก อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-06-30

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย