การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • ยุพิน ทรัพย์แก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

quality of life, elderly, elderly school curriculum

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research ) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ  ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการภายใต้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน(plan) การปฏิบัติการ(action) การสังเกต(observation) และการสะท้อนกลับ (reflection) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นผู้สูงอายุ จากชุมชน อำเภอพระพรหม และชุมชนเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน (รุ่นที่ 1 จำนวน 10 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน)   ใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุคือเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีจิตอาสา และเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง ที่จะเป็นจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เมื่อสำเร็จหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก
(WHOQOLBREF-THAI-1997)  ฉบับแปลภาษาไทย จำนวน 26 ตัวชี้วัด ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.84 แบบวัดความพึงพอใจต่อหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จำนวน 43 ข้อนำไปหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach,s alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ เท่ากับ 0.95 และเค้าโครงข้อคำถาม ในการสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองได้รับการตรวจสอบความตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคณะกรรมการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 3 คน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า

1.คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (X= 3.70, S.D. = 0.52)

2.ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X= 4.61 , S.D.= 0.45)

คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ  หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ


The Development of quality of life  among elderly in aspect of Health Care promotion, Elderly Excellent Center, Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat.

Abstract

This study aimed to explore the quality of life elderly people who graduated from elderly excellent center, Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat.The research design was based on action research methodology.There were 4 steps; plan, action, observation and reflection. The sampling were 30 elderly people from Ampor  Praprom and Ampor    Muang Nakhon Si Thammarat. All participants were recruited by purposive sampling technigue. All were age over 60 years old living in Nakhon Si Thammarat Province, had ability to help themselves and were volunteering for helping other elderly people in community.

The research instrument was WHOQOL-BREF-THAL-1997 that consist of 26 indicators and the satisfication of elderly school curriculum that consist of 43 items. Both instruments were tested for reliability by Cronbach ,s alpha coefficient and the result were 0.84 and 0.95 respectively. The interview guideline using group discussion were designed by the researcher.The content validity were approved by Elderly Excellent Center Committees. Data analysis using SPSS computer programe and report the data in form of frequency, percentage, mean and standard variation. The data from group discussion were analysed by content analysis technique.

The results were:

1.Overall quality of life were high level. (X=3.70 ,S.D.=0.52)

2.Overall satisfication of elderly people toward elderly school curriculum were the higest level. (X=4.61 ,S.D.=0.45)

Keyword : quality of life, elderly, elderly school curriculum.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ยุพิน ทรัพย์แก้ว, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช


Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-06-30

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย