การสังเคราะห์งานวิจัยผู้สูงอายุในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • เวธกา กลิ่นวิชิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • ยุวดี รอดจากภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • คนึงนิจ อุสิมาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

คำสำคัญ:

Meta-analysis, Elderly, Aging, Health Information

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยการวิเคราะห์อภิมาน กลุ่มตัวอย่าง พิจารณาคัดเลือกจากงานวิจัยที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-2554 กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในเขต 9 จังหวัด ในภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายกและสมุทรปราการ ได้งานวิจัยทั้งสิ้น 87 เรื่อง เครื่องมือประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยตามหลักฐานเชิงประจักษ์ และแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

       ผลการวิจัย

1. ผลการประเมินคุณภาพการวิจัยผู้สูงอายุในภาคตะวันออกตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ส่วนใหญ่ มีคุณภาพการวิจัยในระดับ 3 หรือ ระดับ C (ร้อยละ 67.82) ซึ่งได้แก่ งานวิจัยที่เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์หรือเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่มีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลมากที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (r  = 1.185) รองลงมา คือ ด้านร่างกาย (r = 1.224) และด้านจิตใจ (r = 0.987)

3. การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก มีขนาดอิทธิพลไม่แตกต่างกัน

4. ประเด็นสำคัญจากการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 2)การพัฒนามาตรฐานการบริหารงานสวัสดิการและการสังเคราะห์ผู้สูงอายุ 3) การประเมินผลและการติดตามโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4)การศึกษาบทบาทและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 5)การดูแลตนเองของผู้สูงอายุเมื่อเป็นโรคเรื้อรัง

                ผลการสังเคราะห์งานวิจัย ทำให้ทราบว่า ความสัมพันธ์ทางสังคม และการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยในภาคตะวันออก

คำสำคัญ : การวิเคราะห์อภิมาน  การสังเคราะห์งานวิจัย ผู้สูงอายุ สารสนเทศ

 

Meta-analysis of Research on Elderly in Eastern region of THAILAND

Abstract

The purpose of this research was to synthesis researches on elderly in eastern region of THAILAND by using meta-analysis and meta-ethnography methods. Eighty-seven researches, thesis, and dissertation of elderly in the eastern of Thailand during 2007-2011 were selected from inclusion criteria. Instruments were Evidence-Based Medicine & Clinical Practice Guidelines of the royal college of physicians of Thailand for evaluated quality of researches and record forms for analysis and synthesis, statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, and One-way ANOVA were used for data analysis. It revealed that;

1. Quality of researches by evidence based approached mostly in level C (67.82%)

2. The factors related to quality of elder’s life with significant at .05 were social relationship

(r = 1.185), physical domain (r = 1.224) and psychological domain (r = 0.987)

3. The difference between quality of elderly influences factors has not significant.

4. The main topics and cause of qualitative study were 1) Developing quality of the elderly life 2) Developing standard for welfare and well-being of the elderly 3) Evaluation of elderly living project 4) Study Roles and factors effected to elderly care in family, community and care givers, and 5) Self health care of elderly with chronic illness.

                 In conclusion, finding of meta-analysis showed that social relationship, physical and psychological factor and health promoting could be main issues for helping the elder to improve their quality of their life.

Key words: Meta-analysis, Elderly, Aging, Health Information

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เวธกา กลิ่นวิชิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

พยาบาลชำนาญการพิเศษ 8  หัวหน้าสำนักงานจัดการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ยุวดี รอดจากภัย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

คนึงนิจ อุสิมาศ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

นักวิจัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-06-29

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย