การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง: การออกแบบการเรียนรู้ทางการพยาบาล

ผู้แต่ง

  • Supannee Kanhadilpok Boromrajonnani College of Nursing Phraputtabath
  • Treechada Punsommreung Boromrajonnani College of Nursing Phraputtabath

คำสำคัญ:

Simulation Based learning, Problem solving skill, Clinical reasoning skill, self reflection

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง ทางการพยาบาล เป็นวิธีการสอนทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษา ใช้เพื่อการเพิ่มประสบการณ์การให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้สถานการณ์ที่ได้รับการออกแบบให้เสมือนจริง การออกแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วยการ การกำหนดวัตถุประสงค์  สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง การให้ข้อมูลสื่อสัญญาณเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การอภิปราย การสะท้อนคิด และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติการ ตัดสินใจ ลงมือทำด้วยตนเอง ภายในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย การออกแบบการสอน  สามารภใช้หุ่นปฏิบัติการเฉพาะส่วน  หุ่นปฏิบัติการขั้นสูง และการสร้างสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมือนจริงเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ ที่เป็นความสามารถในการให้การพยาบาลในคลีนิกสำหรับผู้เรียน  เน้นทักษะการคิด  ทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคลีนิก การสะท้อนคิด มีกระบวนการอภิปรายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่มุ่งการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง บทความนี้แสดงถึงการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง นำแนวคิดการตัดสินทางคลีนิก เป็นกรอบแนวคิดในการบวนการเรียนรู้และสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดกับผุ้เรียน ข้อค้นพบจากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบสถานการณ์เสมือนจริง ได้แก่  สามารถกระตุ้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล และเป็นกิจกรรมการเรียนที่มีความหลากหลาย  สามารถกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ได้ชัดเจน การเรียนรู้มีความเสมือนจริงและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ผลลัพธ์การเรียนด้านการให้เหตุผลทางคลินิก พบว่า การสอนช่วยทำให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาการพยาบาล กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้เกิดทักษะการตัดสินทางคลินิก และการสะท้อนคิดช่วยให้ผู้เรียนเกิดการรียนรู้ด้วยตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-05-27

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ