การดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและผู้ดูแลเด็ก

ผู้แต่ง

  • ศิราคริน พิชัยสงคราม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
  • นุชสรา ทรัพย์อินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
  • ณัฎฐินี ชัวชมเกตุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

คำสำคัญ:

Family centred care, Nursing Students, Care givers

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางเป็นแนวคิดหลักในการพยาบาลเด็กซึ่งควรปลูกฝังให้แก่นักศึกษาพยาบาล การศึกษาเชิงบรรยายนี้ศึกษาการรับรู้การดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาพยาบาลและผู้ดูแลเด็ก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน80คนและผู้ดูแลเด็กป่วยจำนวน122คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามการรับรู้แนวคิด แบบสอบถามการรับรู้การปฏิบัติการพยาบาลและแบบสอบถามการรับรู้การดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางใน    7 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการเปรียบเทียบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า

นักศึกษาพยาบาลมีการรับรู้แนวคิดการดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 89.00)     มีการรับรู้ต่ำในด้านครอบครัวเป็นสิ่งคงที่สำหรับเด็ก และด้านการช่วยเหลือทางอารมณ์(ร้อยละ55, ร้อยละ 66.20 ตามลำดับ) และมีการรับรู้การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในระดับมาก (= 4.18, SD=15.80) โดยมีการรับรู้ต่ำสุดในด้านการส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของครอบครัว (=3.09, SD=3.42) การรับรู้การได้รับการดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของผู้ดูแลเด็กอยู่ในระดับมาก (=4.07, SD=19.50) ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยพบว่าการรับรู้การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาพยาบาล และการรับรู้การได้รับการดูแลของผู้ดูแลเด็กไม่แตกต่างกัน (t=-1.48, df=191.14, p=.14)

ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควรเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและการปฏิบัติการดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านครอบครัวเป็นสิ่งคงที่สำหรับเด็ก ด้านการช่วยเหลือทางอารมณ์ และด้านการส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของครอบครัว  จะทำให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง, นักศึกษาพยาบาล, ผู้ดูแลเด็ก

 

Family Centred Care Perceives by Nursing Students and Care givers

Abstract

Family centred care is the main key concept in pediatric nursing, that should cultivate to nursing students. This descriptive research was to study nursing student ’s perception of concept and practical for family centred care and study of care receiving for family centred care. The sample were 80 the 3rd year nursing students from faculty of nursing Princess of Naradiwas University and 122 caregivers of illchild. The instrument consist with  the nursing student ’s family centred care concept and practical questionnaires. The questionnaire of caregiver ‘s perception of family centred care. The data were analyzed into descriptive statistics and compare mean by independent t-test.

The result of study

The nursing student ’s perception of  family centred care concept was height (89%) and the low subscale was family as constant and the emotion support (55%,66.20 respectively).The nursing students ‘s perception on practical using family centred was hight (= 4.18, SD =15.80) and the lowest of perception was parent to parent support (= 3.09, SD= 3.42). The caregivers ’s perceives of  family centred care was height (=4.07, SD=19.50). Mean score of the nursing student’s perception and caregivers ‘perception were not difference (Mean difference   =-3.71, T=-1.48, df=191.14, p=.14). From this result show in pediatric nursing subject teaching should focus on the understand concepts and the way for using family centred in their working, especially in family as constant, emotional support and parent to parent support to benefit using in practical.

Keywords:  Family centred care, Nursing Students, Care givers


Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-04-20

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย