การพยาบาล : มุมมองของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ผู้แต่ง

  • สหัทยา รัตนจรณะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • กิ่งดาว การเกต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • รัตน์ธนรส วงศ์อุดม 290 ซอย เจิมจอมพล ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทรศัพท์:038 320 200

คำสำคัญ:

Nursing, Patients, Perspectivesว Needs

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อการปฏิบัติการพยาบาลขณะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในหอผู้ป่วยอายุรกรรมและหอผู้ป่วยศัลยกรรม รวม 17 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกพร้อมบันทึกเทป จนข้อมูลอิ่มตัว และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกและความต้องการของผู้ป่วยต่อการปฏิบัติการพยาบาลขณะ
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำแนกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  1) การพยาบาลที่ได้รับ ประกอบด้วย การติดตามอาการด้วยความเอาใจใส่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจรักษาและการปฏิบัติตัว
การสนับสนุนให้กำลังใจ การตอบสนองความต้องการ การสร้างสัมพันธภาพ การบรรเทาความทุกข์ทรมาน  2) ความรู้สึกที่อยู่ในใจ ประกอบด้วย ความรู้สึกในเชิงบวก ได้แก่ สงสารเห็นใจ มีกำลังใจ รู้สึกมั่นใจ และความรู้สึกเชิงลบ ได้แก่ กลัวการถูกดุ รู้สึกตนเองเป็นภาระ รู้สึกว่าพยาบาลอยู่เหนือกว่า  รู้สึกเกรงใจ  
คาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่เท่าเทียมกัน  และ 3) ความต้องการของผู้รับบริการ ประกอบด้วย พยาบาลควรมีอัธยาศัยดี พยาบาลควรสอบถามความพร้อมในการช่วยเหลือตนเอง พยาบาลควรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจในความรู้สึก และความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติการพยาบาลจากประสบการณ์ที่ได้รับในระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล และการเตรียมบุคลากรทางการพยาบาล
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ


คำสำคัญ :  การพยาบาล  ผู้ป่วย  มุมมอง  ความต้องการ


Abstract


This qualitative descriptive research aimed to understand feelings and needs of patients during their hospitalization.  Informants were 17 patients hospitalized in the medical unit and surgical unit. Purposive sampling was employed.  Data were collected by in-depth interview and analyzed by using content analysis.
The research findings revealed the feelings and needs of patients during their
hospitalization in 3 major themes; 1) received nursing care included following up with concerns, providing information about investigation and guideline, giving moral support, responding to needs, building interpersonal relationship, and relieving suffering,
2) feelings of patients consisted of positive feelings such as sympathy, encouragement, confidence, and negative feelings such as fear of being reprimanded, feeling of
dependence on others, feeling of inferiority, not wanting to bother others and feeling of inequitable treatment, and 3) needs of patients included nurses’ friendly personality, nurses asking about readiness to do self-care and nurses providing knowledge about health behavior.
The findings of the research enhanced the understanding of feeling and opinions of patients on nursing activities based on their experiences during their hospitalization. These results can be useful for further direction of the nursing service quality improvement and preparing nursing personnel to be responsive to service recipients’ needs.

Keywords :  Nursing,  Patients,  Perspectives, Needs   

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สหัทยา รัตนจรณะ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

กิ่งดาว การเกต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รัตน์ธนรส วงศ์อุดม, 290 ซอย เจิมจอมพล ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทรศัพท์:038 320 200

พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย