การจัดการทางการพยาบาลในผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน; Nursing Management in Patient with Home Mechanical Ventilation

ผู้แต่ง

  • สุวรรณา ชัยกูล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถนนรัถกาล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  • ธารทิพย์ กิจไพบูลย์ชัย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถนนรัถกาล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  • มลธิรา อุดชุมพิสัย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรงเทพมหานคร 10330

คำสำคัญ:

การใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน, ผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวเรื้อรัง, การจัดการทางการพยาบาล, Home mechanical ventilation, Chronic respiratory failure, Nursing management

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


ปัจจุบันพบผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านจำนวนมากขึ้น การใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน
เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวและไม่สามารถหย่าจากเครื่องช่วยหายใจได้ การเลือกใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านนอกจากจะเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยแล้วยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการอยู่โรงพยาบาล
เป้าหมายของการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวเรื้อรังที่ไม่สามารถหย่าจากเครื่องช่วยหายใจได้คือ การกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านได้อย่างอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน การใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านเป็นการสนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมใน
การดูแลตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และความผาสุขของจิตใจ และยังเป็นการพัฒนาระบบคุณภาพการการดูแลภายหลังออกจากโรงพยาบาล  แนวทางการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านให้
ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลก่อนกลับบ้าน
การประสานงานระหว่างสถานบริการในเครือข่าย (สถานีอนามัย) การติดตามเยี่ยม บันทึกอาการ พร้อมให้การช่วยเหลือในการจัดการการดูแล  ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านของโรงพยาบาล การจัดตั้งทีมดูแล การคัดกรองผู้ป่วยที่ไม่สามารถหย่าจากเครื่องช่วยหายใจได้ การประสานความร่วมมือระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนระบบการติดตามเยี่ยมและประเมินผลถือว่ามีความสำคัญ
บทความฉบับนี้จะช่วยให้พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ได้เข้าใจและมีแนวทางในการ
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านได้สำเร็จ และยังเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลในการพัฒนาระบบเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : การใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน ผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวเรื้อรัง การจัดการทางการพยาบาล

 

ABSTRACT


Recently, there are an increasing numbers of patients requiring home mechanical ventilation (HMV). HMV is an appropriate treatment for patients with chronic respiratory failure who experienced difficult weaning. Decision to use HMV is not only for improving quality of life but also for reducing hospital cost.
The goal of discharge planning for patients with chronic respiratory failure
who experienced difficult weaning is to support patients and family to use ventilator at home safely and to reduce complications from using HMV. Using HMV is a supportive approach to promote patient and family involvement in care.
It reflects the development of the quality of health care services after discharge, Strategies for a successful home ventilator care include preparing patient and family caregivers before discharge, coordinating with health care network, visiting patients at their homes, documenting home visit, supporting patients and caregivers to manage care. In order to develop the  care system for patient with HMV, it is essential to establish HMV care team, to screening for difficult weaning patients, coordinate and collaborate with multidisciplinary team and set a monitoring and evaluating system,
This article will help nurses and other health care providers to understand and to have a guideline to promote patients with ventilator dependence to use ventilator at home. Also it is useful for hospital to develop the care system for patients HMV.


Keywords : Home mechanical ventilation, Chronic respiratory failure,
                 Nursing managementDownloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุวรรณา ชัยกูล, ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถนนรัถกาล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

พยาบาลผู้จัดการรายกรณี โรงพยาบาลหาดใหญ่

ธารทิพย์ กิจไพบูลย์ชัย, ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถนนรัถกาล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลหาดใหญ่

มลธิรา อุดชุมพิสัย, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรงเทพมหานคร 10330

อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

Downloads

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ