การศึกษาคุณลักษณะของผู้ดูแลตามความต้องการของผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • อภิชาติ  รอดสม สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • จุรีรัตน์  กิจสมพร สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • จุฬารัตน์  ห้าวหาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 320 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

คำสำคัญ:

Aged caregivers characteristics, Aging needs

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ


การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ดูแลผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน  420 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured  Interview)  วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ดูแลตามความต้องการของผู้สูงอายุด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 71.90  อายุ  60-65  ปี ร้อยละ 29.00 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 69.30 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 50.20  นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 94.50  ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 43.60 มีรายได้จากบุตรหลาน ร้อยละ 71.00 โดยเพียงพอไม่มีหนี้สิน ร้อยละ 72.90 และอาศัยอยู่เป็นครอบครัว ร้อยละ 68.30 ในส่วนของข้อมูลด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ร้อยละ 68.80 บุตรเป็นบุคคลหลักที่ดูแลการดำรงชีวิตประจำวัน ร้อยละ 53.80 ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายในช่วงระยะเวลา 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 34.50 โดยมีภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 41.0 และโรคกระดูกและข้อ
ร้อยละ 33.30 เลือกใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐ ร้อยละ 83.30
ผลการศึกษาด้านความต้องการการดูแล พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีคนมาดูแล ร้อยละ 71.00 และต้องการให้ดูแลในช่วงกลางวัน ร้อยละ 68.10 โดยในกลุ่มนี้ร้อยละ 96.00 ต้องการผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวและเป็นบุตรสาว หรือเป็นเพศหญิง ร้อยละ 80.00 หากผู้แลเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว ต้องการให้อายุของผู้ดูแลอยู่ระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 19.30 และหากต้องจ้างคนมาดูแลมีความต้องการจ้างเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ร้อยละ 49.00 ทั้งนี้ ยินดีจ่ายค่าตอบแทน ร้อยละ 61.20 ในกลุ่มที่ยินดีจ่ายค่าตอบแทนระบุว่าเห็นควรจ่ายไม่เกิน 100 บาท/วัน ร้อยละ 52.60 หรือในช่วงไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน ร้อยละ 41.10 ส่วนลักษณะนิสัยของผู้ดูแลที่ไม่ใช่เป็นบุคคลในครอบครัวนั้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้ดูแลเป็นผู้ที่มี จิตใจดี-นิสัยดี-อ่อนโยน มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีความชำนาญด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ และเรื่องหลักๆที่ต้องการให้ช่วยเหลือ คือ เรื่องอาหารการกิน
คำสำคัญ : คุณลักษณะผู้ดูแลผู้สูงอายุ ความต้องการของผู้สูงอายุ


Abstract


The aim of this descriptive study was to determine the perspectives of aging toward on characteristics of caregivers. Participants were 420 aging who were purposive selected from municipal area and rural area of eight provinces. Data were collected by structured interview. Descriptive statistics were used for describe the findings.
Majority of participants were female, age between 60-65 years, completed primary school, married, Buddhist, unemployed, income resources from children, no liability, and stayed with family. Regarding to the health status, most of them are independency, children were caregivers for daily living, last admitted were 1-5 years ago, had hypertension and orthopedic problem. Most of them selected to use service from the government hospital.
The result of the needs for caring were founded; most of them stated that they need to have caregivers especially during the day time and should be female in family. In case those family members cannot be caregivers, they stated that they need caregivers who had age between 20-30 years old, can gave caring when they need. They can pay for these caregivers 100 Baht/day or 3,000 Baht/month. Most of them stated that they need caregivers who are great minds-good habits-tender and have competency to give nursing care in aging. The participants stated that they need caregivers to take care their meal also.
Findings from this study are valued in the development of curriculum on aging care according to aging needs especially the characteristics of caregivers.
Keywords : Aged caregivers characteristics,  Aging needs

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อภิชาติ  รอดสม, สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สาธารณสุขนิเทศก์เขต 1

จุรีรัตน์  กิจสมพร, สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก

จุฬารัตน์  ห้าวหาญ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 320 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย