การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของคุณภาพบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่ง

  • คมวัฒน์ รุ่งเรือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 320 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
  • ศรินยา พลสิงห์ชาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 320 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

คำสำคัญ:

indicators, graduates quality, nursing graduates, Ministry of Public Health

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของคุณภาพบัณฑิตพยาบาล การวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ (1)การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ของคุณภาพบัณฑิตพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ เอกสารวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์จำนวน 16 เรื่อง (2)การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ของคุณภาพบัณฑิตพยาบาล 2 วิธี คือ 2.1 ความเที่ยงตรง
เชิงพินิจ โดยผู้เชี่ยวชาญตามคุณสมบัติ จำนวน 13 ท่าน และ 2.2 การวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนก กลุ่มตัวอย่าง คือ บัณฑิตพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี ได้จากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 30  คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินตัวบ่งชี้ของคุณภาพบัณฑิตพยาบาล มีค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.92 (3)การศึกษาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของคุณภาพบัณฑิตพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง คือ บัณฑิตพยาบาล ปีการศึกษา 2554 ได้จากการสุ่มแบบสองขั้นตอนจำนวน 438 คน สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบค้นหา
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของคุณภาพบัณฑิตพยาบาล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 18 องค์ประกอบย่อย 140 ตัวบ่งชี้ มีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 1.24 ถึง 18.87 และสามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมได้ร้อยละ 45.99 ถึง 57.50
คำสำคัญ : ตัวบ่งชี้ คุณภาพบัณฑิต  บัณฑิตพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข


ABSTRACT


This research was R & D (Research and Development). The purposes of this research were to develop the factors and indicators of the nursing graduates quality from nursing colleges under Ministry of Public Health. This research is divided into three parts: Part 1was synthesis quality indicator of nursing graduates. The sample of this step is sixteen dissertations or theses that used the keywords of “quality” and “graduate”. Part 2 was two methods checking the quality of indicators of quality of nursing graduates as follows: 2.1 To check the quality on face validity, the sample consisted of 13 experts in Nursing, Eduction,and Measurement and Evaluation areas, and 2.2 To find the value of items’ discriminating power, the sample consisted of 30 samples by using simple random
sampling. The instrument was the questionnaire to assess factors and indicators of the nursing graduates quality established by researcher. The overall reliability by Cronbach’s coefficient alpha was 0.92. Part 3 was to study the construct validity of the nursing graduates quality. The sample comprised of 438 nursing graduates in the fiscal year of 2011 through two-stage random sampling. Data were analyzed by the exploratory factor analysis
The result revealed as follows:
The factors and indicators of the nursing graduates quality from nursing colleges under Ministry of Public Health consist of 4 factors, 18 sub-factors and 140 indicators. It was found that the eigen values had the range of 1.24 to 18.87 and the percent of
covariance could be explained with the range of 45.99 to 57.50.
Keywords : indicators, graduates quality, nursing graduates, Ministry of Public Health

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

คมวัฒน์ รุ่งเรือง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 320 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ศรินยา พลสิงห์ชาญ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 320 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย