การจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต : บทบาทที่ท้าทาย สำหรับพยาบาล

ผู้แต่ง

  • วรางคณา  อ่ำศรีเวียง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

คำสำคัญ:

Pain, Critically ill patient, Pain management, Nurse’s role

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
ความปวดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยวิกฤตมีสาเหตุหลายประการและส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งบทบาทของพยาบาลในการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤตคือการประเมินและ
การบรรเทาความปวดโดยการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก ซึ่งครอบคลุมทั้งการประเมินความปวดและ
การบรรเทาความปวด  แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤตนั้น เป็นเรื่องยาก เนื่องจากผู้ป่วยวิกฤต  ส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยคำพูด อีกทั้งทักษะในการประเมินความปวดในผู้ป่วยวิกฤตของพยาบาลนั้นยังต้องมีการพัฒนา ซึ่งการประเมินความปวดและการบันทึกทางการพยาบาลเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่ทำให้สามารถสื่อสารร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อนำไปสู่การบรรเทาความปวดที่เหมาะสม
กับผู้ป่วยวิกฤตต่อไป
คำสำคัญ : ความปวด  ผู้ป่วยวิกฤต  การจัดการความปวด  บทบาทพยาบาล

Abstract
Pain in critically ill patients has many causes and affects to physiological and
psychological impacts. Nurse’s roles of pain management according to clinical pain management practice guideline are pain assessment and pain reduction. However, in case of clinically ill patient, they cannot verbal communicate with the nurse who are care giver. Thus pain assessment is not easy because most of critically ill patients are unable to communicate their self-report pain. It was found that nurses’ experience in practical pain assessment skill was at the level of needed to improve. Pain assessment and documentation were very important beginning step to facilitate pain management and communication among multidisciplinary team in order to provide appropriately pain relieved among care givers.


Keywords : Pain, Critically ill patient, Pain management,  Nurse’s role
Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วรางคณา  อ่ำศรีเวียง, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

อาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Downloads

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ