ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดชัยนาท

ผู้แต่ง

  • วัลลภา กุณฑียะ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • พรนภา หอมสินธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

คำสำคัญ:

Factors, Alcohol drinking, Teenage

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
    การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
คือนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดชัยนาท จำนวนทั้งหมด 330 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความมั่นใจตนเองในการปฏิเสธ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเข้าถึงสื่อเกี่ยวกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.77, 0.89, 0.81, 0.75 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Binary logistic regression
    ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนอาชีวศึกษาชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 73.6 โดยพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ทัศนคติต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (AOR = 4.85, 95%CI = 2.575-9.128) ความมั่นใจตนเองในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (AOR = 2.74, 95%CI = 1.520-4.922) ลักษณะการพักอาศัย (AOR = 2.03, 95%CI = 1.014-4.064) และการเข้าถึงสื่อเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (AOR = .05, 95%CI = 0.277-0.885) ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาโปรแกรมป้องกันและแก้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นไทยที่มีประสิทธิภาพต่อไป

คำสำคัญ : ปัจจัย  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  วัยรุ่น

Abstract
    The purposes of this correlational study were to describe alcohol drinking behaviors and to examine factors related to alcohol drinking among male vocational students. Participants of 330 male vocational students in Chai Nat province were selected  with random sampling without replacement. Data were collected with self-administered questionnaires, including self-esteem, drinking refusal self-efficacy, attitude toward alcohol drinking, and media accessibility. The reliabilities of the questionnaires were 0.77, 0.89, 0.81, 0.75, respectively. Statistics including mean, percentage, standard deviation, and Binary Logistic Regression were used for data analysis.
    The resulted show that 73.6 percent of male vocational students had alcohol drinking behavior. The significant factors related to alcohol drinking among male vocational students were attitude towards alcohol drinking (AOR = 4.85, 95%CI = 2.575-9.128), alcohol drinking refusal self-efficacy (AOR= 2.74, 95%CI = 1.520-4.922), ways of living (AOR = 2.03, 95%CI = 1.014-4.064), and media accessibility (AOR = .05, 95%CI = 0.277-0.885). For the other factors including: academic success, goal setting, self – esteem, parent’s marital status, family member drinking, peer drinking, and alcohol accessibility. In conclusion, drinking behaviors can be found among male vocational students and some factors are related to their drinking behaviors.  Health care providers can manage these related factors when develop and to prevent and solve drinking behaviors among adolescents in Thailand.  

Keywords :  Factors,  Alcohol drinking,  TeenageDownloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วัลลภา กุณฑียะ, มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

นิสิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา

พรนภา หอมสินธุ์, มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์, มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)