พยาบาลกับการเคลื่อนย้ายแบบไร้พรมแดนในยุค AEC: ความท้าทายของพยาบาล

ผู้แต่ง

  • วาสนา นัยพัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 371/6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • Jeenky Mae J Joplo วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 371/6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

คำสำคัญ:

nurses, AEC, mobility, challenge

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
    การเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ทำให้หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนได้ตื่นตัวเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง “พยาบาล” เป็นวิชาชีพที่ตระหนักถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากเป็น 1 ใน 7 วิชาชีพหลักที่สามารถเคลื่อนย้าย ไปทำงานในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรี การเคลื่อนย้ายอย่างไร้พรมแดนเป็นประเด็นที่ต้อง ให้ความสนใจ เนื่องจากอาจช่วยแก้ไขหรือในทางกลับกันอาจเพิ่มปัญหาการขาดแคลนบุคลากรพยาบาล ภายในประเทศ ซึ่งยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัด การวางแผนที่ดีเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นความท้าทายในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการอัตรากำลังของพยาบาลไทย
    บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความท้าทายในวิชาชีพพยาบาล ต่อการเคลื่อนย้ายของพยาบาล ในภูมิภาคอย่างเสรีในยุค AEC โดยผ่านมุมมองของพยาบาลจากประเทศฟิลิปปินส์ที่ต้องการทำงาน ในประเทศไทย และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนมุ่งหวังให้บทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของแนวคิดที่ใช้ประกอบ การเตรียมความพร้อมของพยาบาลไทยเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลง ด้านบุคลากร พยาบาล และด้านนโยบายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

คำสำคัญ : พยาบาล  อาเซียน  การเคลื่อนย้าย  ความท้าทาย

 

Abstract
    ASEAN Economic Community: AEC in 2015 has impacted government and private
organizations to be aware of all situations that could occur. Preparedness for ASEAN Economic Community has been continuously performed. Nurse is a profession that concerned about AEC
because it is 1 of 7 professions that could mobile within ASEAN. This borderless mobility among nurses becomes an interesting issue in terms of if it may alleviate or on the other hand it may increase nursing shortage threatening the country in which no clear answer is presented. Appropriate planning of readiness for changes that may happen is challenging for Thai nursing manpower management and policy.
    This paper aimed to discuss the challenges in borderless mobility of nurses in AEC region through a viewpoint of a Filipino nurse who would like to work in Thailand and from related literature reviewed. The authors aimed to present this paper to be merely a part of notions for prepared
implication of Thai nurses in Thai nursing manpower and policy changes that may occur in the near future.

Keywords : nurses,   AEC,   mobility,   challenge

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วาสนา นัยพัฒน์, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 371/6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

พ.อ.หญิง ดร., อาจารย์หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกJeenky Mae J Joplo, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 371/6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

พยาบาลและอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

Downloads

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ