การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย

ผู้แต่ง

  • นฤมล ธีระรังสิกุล มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

บทคัดย่อ

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์  กลั่นกลิ่น (บรรณาธิการ)

โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555, 292 หน้า

 

          หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เผยแพร่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนา เครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพเด็กซึ่งเนื้อหาครอบคลุมเด็กทุกช่วงวัย ตั้งแต่ทารกแรกเกิด ทารก เด็กวัยหัดเดิน เด็กวัยก่อนเรียน เด็กวัยเรียน และเด็กวัยรุ่น  รวมทั้งเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่เป็น ประเด็นปัญหาทางสังคมของประเทศ โดยเนื้อหาแต่ละบทประกอบด้วยการเจริญเติบโต พัฒนาการปัญหา ทางสุขภาพที่พบบ่อย หลักการสร้างเสริมสุขภาพและบทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ รายละเอียดของเนื้อหามีทั้งหมด 7 บท

เผยแพร่แล้ว

2012-10-13

ฉบับ

บท

Book Review Articles; แนะนำหนังสือ