การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ที่เข้ารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ศรีสุดา ปลั่งกลาง โรงพยาลจักราช 30 ม.4 ถ.เทศบาล9 ต.จักราช อ.จักรา่ช จ.นครราชสีมา 30230 เบอร์โทร : 0-4439-9232-4, 0-4439-9616-9
  • วันเพ็ญ บูรณวานิช โรงพยาลจักราช 30 ม.4 ถ.เทศบาล9 ต.จักราช อ.จักรา่ช จ.นครราชสีมา 30230 เบอร์โทร : 0-4439-9232-4, 0-4439-9616-9
  • สุรีรัตน์ กล้วยนอก โรงพยาลจักราช 30 ม.4 ถ.เทศบาล9 ต.จักราช อ.จักรา่ช จ.นครราชสีมา 30230 เบอร์โทร : 0-4439-9232-4, 0-4439-9616-9
  • กฤษณา สิงห์ทะเล โรงพยาลจักราช 30 ม.4 ถ.เทศบาล9 ต.จักราช อ.จักรา่ช จ.นครราชสีมา 30230 เบอร์โทร : 0-4439-9232-4, 0-4439-9616-9
  • จีรนุช สมโชค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

คำสำคัญ:

รูปแบบการดูแล, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, Care model, Stroke patients

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
    งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลจักราช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันและศึกษาประสิทธิผลรูปแบบใหม่ของการดูแล
ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่มารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาล
จักราชระหว่างเดือน พฤษภาคม 2556 - เดือน กรกฎาคม 2556 ดำเนินการพัฒนาตามวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ โดยมีทีมร่วมพัฒนาประกอบด้วย แพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกจำนวน 14 คน
วิธีการประเมินและการดูแลเบื้องต้นที่พัฒนาได้ผ่านการประเมินความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำไปทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นโดยการทดลองใช้งานในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะ
เฉียบพลัน จำนวน 11 ราย วัดผลลัพธ์โดยการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการดูแล ระยะเวลาใน
การส่งต่อ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการใช้วิธีการประเมินและแนวทางการดูแล
    ผลการศึกษา พบว่ากระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
โดยใช้ทฤษฎีระบบร่วมกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทำให้ได้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่เหมาะสมกับบริบทของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลจักราช ผลของการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น พบว่ารูปแบบการดูแลที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้
ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามวิธีการประเมินและแนวทางการดูแลที่พัฒนาขึ้น ลดระยะเวลาในการส่งต่อ จาก
45 นาที เป็น 13.9 นาที และไม่พบผู้ป่วยมีอาการทรุดลงขณะให้การดูแล นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติมีความพึงพอใจในการใช้วิธีประเมินและการดูแลเบื้องต้นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.83 จาก
คะแนนเต็ม 5

คำสำคัญ :  รูปแบบการดูแล   ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Abstract
    This action research aimed to develop clinical practice guidelines for acute stroke patients in Emergency Department at Jakkarat Hospital, Nakhon Ratchasima Province, Thailand. The guideline was developed by a group of 14 practitioners including nurses and physicians who worked at the department using action research process. The newly developed guideline was reviewed for content validity by experts before preliminary testing for feasibility and effectiveness. The guideline was used in providing care for 11 patients acute Cerebrovascular disease in Accidental and Emergency
Department. Outcomes were measured including practitioners’ Satisfaction towards using the newly developed guideline.
    The results were as follows. The process to develop a clinical practice guideline for acute stroke patients were system theory with evidence based practice from clinical practice guidelines for acute stroke patients. It was relevant to the circumstance of the emergency department at The Jakkarat Hospital. The clinical practice guidelines were feasible. Results from preliminary test for feasibility and effectiveness of guideline use revealed that practitioners complied with the newly developed guideline as evidenced by 100%.  Reduce door to refer time from 45 minutes to 36.9 minutes and did not found the patients collapsed at emergency room. Additionally, the average practitioners’
satisfaction of guideline use was 4.83 from score of 5.  
    Therefore, this study suggested that the clinical practice guidelines should be used in caring for acute stroke patients.

Keywords : Care model;  Stroke patients


    

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศรีสุดา ปลั่งกลาง, โรงพยาลจักราช 30 ม.4 ถ.เทศบาล9 ต.จักราช อ.จักรา่ช จ.นครราชสีมา 30230 เบอร์โทร : 0-4439-9232-4, 0-4439-9616-9

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เบอร์โทรติดต่อ 0898646093


วันเพ็ญ บูรณวานิช, โรงพยาลจักราช 30 ม.4 ถ.เทศบาล9 ต.จักราช อ.จักรา่ช จ.นครราชสีมา 30230 เบอร์โทร : 0-4439-9232-4, 0-4439-9616-9

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล

สุรีรัตน์ กล้วยนอก, โรงพยาลจักราช 30 ม.4 ถ.เทศบาล9 ต.จักราช อ.จักรา่ช จ.นครราชสีมา 30230 เบอร์โทร : 0-4439-9232-4, 0-4439-9616-9

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล

กฤษณา สิงห์ทะเล, โรงพยาลจักราช 30 ม.4 ถ.เทศบาล9 ต.จักราช อ.จักรา่ช จ.นครราชสีมา 30230 เบอร์โทร : 0-4439-9232-4, 0-4439-9616-9

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล

จีรนุช สมโชค, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย