ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ผู้แต่ง

  • วัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 88 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

คำสำคัญ:

การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง, ปัจจัยทางจิตลักษณะส่วนบุคคล, ปัจจัยทางสังคม, และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่1, Self-directed Learning, personal psychological factors, social factors, and The first-year nursing student

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
    การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางจิต ลักษณะส่วนบุคคลกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จำนวน 82 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ปัจจัยทางจิตลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยทางสังคม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
    ผลการวิจัย พบว่า
    1.    ปัจจัยทางจิตลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
    2.    ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ บรรยากาศการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
    3.    ปัจจัยทางจิตลักษณะส่วนบุคคล คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (motivation) และเจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (attitude) สามารถร่วมกันพยากรณ์การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ได้ร้อยละ 60.3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
    4.    ผลการสร้างสมการพยากรณ์การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี สมการในรูปคะแนนดิบ (Y) และสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Z) ได้ดังนี้
        Y =   1.111 + 0.388 motivation + 0.291 attitude
        Z =    0.508 motivation + 0.371 attitude
    ผลการวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่1 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ซึ่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะนำไปสู่การเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองในที่สุด

คำสำคัญ : การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง  ปัจจัยทางจิตลักษณะส่วนบุคคล  ปัจจัยทางสังคม                          และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่1


ABSTRACT
    The purposes of this descriptive research were: 1) to study the relationships between personal psychological factors and self-directed learning, 2) to study the relationships between social factors and self-directed learning, and 3) to investigate the predictive factors of self-directed learning.
The samples consisted of 82 the first-year nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Udonthani. The data were collected by using questionnaires on self-directed learning personal
psychological factors and social factors. Statistical methods that used analyze data were Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.
    The results of this research were as follows.
    The personal psychological factors: achievement motivation, attitude toward self-directed
learning, and self efficacy had positive statistically significance correlation to nursing students’
self-directed learning (p< .05).
    The social factors: learning environment, relationship between teachers and students, and relationship between students and friends had positive statistical significance correlation to nursing students’ self-directed learning (p< .05).
    The personal psychological factors: achievement motivation (motivation) and attitude
toward self-directed learning (attitude) all together were the co-predictors of nursing students’
self-directed learning that could be predictable 60.3 of percentage with statistical significance (p< .05).
    The results of formulating prediction equations of achievement motivation and attitude
toward self-directed learning in the forms of raw scores (Y) and standard scores (Z) were:
    Y =   1.111 + 0.388 motivation + 0.291 attitude;
    Z =    0.508 motivation + 0.371 attitude.
    These findings suggested that the first-year nursing students with achievement motivation will tend to be self-directed learners, which in turn, lead to the positive attitude toward self-directed learning.

Keywords : Self-directed Learning, personal psychological factors, social factors,
                 and The first-year nursing student
Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 88 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย