รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของวิทยาลัยพยาบาล*

ผู้แต่ง

  • นฤมล จันทร์สุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 248 หมู่ 6 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
  • อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • ปทีป เมธาคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คำสำคัญ:

รูปแบบและกลยุทธ์, องค์การแห่งการเรียนรู้, วิทยาลัยพยาบาล, A model and strategies, learning organization, Nursing Colleges

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิด ของ
นักวิชาการในประเทศและต่างประเทศ  2) ศึกษาสภาพปัจจุบันในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข 3)นำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข    เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 1) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล จำนวน 15 คน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาร่างรูปแบบการพัฒนาการเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล จำนวน 20 คน  3) ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล จำนวน 6 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้คุณวุฒิด้วยเทคนิค EDFR  แบบประเมินความเหมาะสมของ(ร่าง)รูปแบบและกลยุทธ์  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์สาระ ค่าความถี่   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR
    ผลการวิจัยพบว่า
    สภาพปัจจุบันของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล ตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้  5 ด้าน  ได้แก่ 1) พลวัตการเรียนรู้ 2) องค์การ 3) บุคคล  4) ความรู้ และ 5)เทคโนโลยี  โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก     รูปแบบการพัฒนา  ประกอบด้วย  1) หลักการและเหตุผลในการพัฒนารูปแบบ   2)วัตถุ ประสงค์ในการพัฒนารูปแบบ 3) แนวทางการดำเนินการพัฒนา ประกอบด้วยการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่   (1) ด้านพลวัตการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับบุคคล ทีมและองค์การ (2) ด้านองค์การ มุ่งเน้นพัฒนากลยุทธ์ วิสัยทัศน์ โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ (3) ด้านบุคคล มุ่งเน้นการเพิ่มอำนาจให้กับบุคคล และการทำงานเป็นทีมและเครือข่าย (4) ด้านความรู้ มุ่งเน้นการจัดการความรู้ และ (5) ด้านเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้และเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ และ 4) แนวทางการประเมินการดำเนินการพัฒนา กลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์หลัก  36 กลยุทธ์รอง และ 38 โครงการ

คำสำคัญ  :   รูปแบบและกลยุทธ์   องค์การแห่งการเรียนรู้  วิทยาลัยพยาบาล

 

 

Abstract
    The purposes of this research were : 1) to  study  the characteristic of  learning organization based on the concepts of scholars  in domestic and foreign institutes ; 2) to explore currents problems  for  developing  learning organization and 3) to develop a model and  strategies for learning
organization of Nursing Colleges. The data have been collected from the following sample groups :
1) Directors of Nursing Colleges (total  of 15); 2) Senior experts who provided data on the
development of (draft)  for developing  learning organization of Nursing Colleges (total of 20) and
3) Senior experts  who  validated a (draft) model  (total of  6).  Research instrument were : document analysis forms, questionnaire  forms, interview forms, forms for interviewing experts based on
Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR), forms for the validation of (draft) model and strategies suitability. The data analysis was conducted by means of content analysis, frequency, percentage, means, and standard deviation and EDFR.
    Research results were :  The current conditions of  of  Nursing Colleges under  the learning organizational concept  were  dynamic of learning, organization, people, knowledge and technology. Overall  and each  aspects were at   high level.  The development model consist of    1) Principles and reasons to develop a model for learning organization;  2) Objectives for  developing  learning organization; 3) guidelines : (1) dynamic of learning (to focus on individual learning, team learning and organizational learning); (2) organization (to focus on strategies, vision, structure and Organization culture);  (3) people (to focus on people empowerment, teamwork and network); (4) knowledge (to focus on knowledge management); (5) technology (to focus on technology for knowledge management and learning), 4) Guidelines for evaluating. The strategies for learning organization of Nursing Colleges  of 10 primary Strategies, 36 secondary strategies,  and 38 projects.

Keywords : A model and strategies, learning organization, Nursing Colleges


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

นฤมล จันทร์สุข, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 248 หมู่ 6 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอุดมศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทีป เมธาคุณวุฒิ, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย