พลังแห่งถ้อยคำของพยาบาลเพื่อคุณภาพบริการพยาบาล

ผู้แต่ง

  • วาสนา นัยพัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 371/6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • ทัศนีย์ เอี่ยมสมบุญ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28
  • นิดา หลาวทอง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28

คำสำคัญ:

พลังแห่งถ้อยคำ, พยาบาล, คุณภาพบริการ, power of words, nurses, quality services

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
    ถ้อยคำ หรือ ภาษา ถือว่าเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการสื่อสารข้อความไปยังบุคคลอื่นรวมทั้ง
การสื่อสารกับตนเอง ถึงแม้ถ้อยคำจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ขณะเดียวกันถ้อยคำอาจมีโทษได้
หากเลือกใช้คำพูดและน้ำเสียงที่ไม่เหมาะสม  บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องเล่าของผู้ป่วยและพยาบาลเกี่ยวกับถ้อยคำที่พยาบาลได้พูดออกไปแล้วจะส่งผลต่อคุณภาพบริการพยาบาล และเชื่อมโยงความสำคัญ
ของพลังแห่งถ้อยคำ กับการทำงานของจิตใต้สำนึก โดยยกตัวอย่างการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้ รวมทั้งนำเสนอวิธีการปรับเปลี่ยนการใช้คำพูด ภาษา ถ้อยคำ  ด้วยการพูดหรือกระทำแต่สิ่งที่ดีๆ กับตนเองผ่านการคิดเชิงบวก และการมองโลกในแง่ดี เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำไปสู่การให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป

คำสำคัญ : พลังแห่งถ้อยคำ พยาบาล คุณภาพบริการ

Abstract
    Words or Languages are precious tools for communicating with others or even
communicating with ourselves. Even though words are useful, they may be harmful. This article was written to present the stories of patients and nurses regarding words used to convey and that affected nursing quality. It informed the important of words, power of story telling and subconscious mind, including explainable scientific tests. It also offered how to adjust our words, or phrases with speaking to ourselves and positive thinking and world view in order to develop ourselves for the purpose of the quality of nursing care further.

Keywords :   power of words, nurses, quality services
Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วาสนา นัยพัฒน์, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 371/6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อาจารย์หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ กองการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ทัศนีย์ เอี่ยมสมบุญ, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28

หัวหน้าพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นิดา หลาวทอง, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28

พยาบาลห้องคลอด-ผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Downloads

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ