ผลของนวัตกรรมบราไฟฟ้าต่อการไหลของน้ำนมในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด

ผู้แต่ง

  • พิมลพรรณ อันสุข มหาวิทยาลัยนครพนม
  • ประไพรัตน์ แก้วสิริ
  • พยอม สินธุศิริ
  • ณิชาพร ทิพสิงห์

คำสำคัญ:

บราไฟฟ้า, การไหลของน้ำนม, มารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด

บทคัดย่อ

    การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการไหลของน้ำนมในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดระหว่างกลุ่มที่ได้รับนวัตกรรมบราไฟฟ้ากับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามมาตรฐานปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด ที่พักฟื้นในระยะหลังคลอด โรงพยาบาลนครพนม จำนวน 50 ราย จำแนกเป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามมาตรฐานปกติ 25 ราย และกลุ่มที่ได้รับนวัตกรรมบราไฟฟ้า 25 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ นวัตกรรมบราไฟฟ้า แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมินการไหลของน้ำนม ได้ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาของนวัตกรรมและแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เท่ากับ .98 และ .90 ตามลำดับ และค่าความเชื่อมั่นของการสังเกตของแบบประเมินการไหลของน้ำนม เท่ากับ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Mann-Whitney U Test ผลการวิจัยพบว่ามารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดในกลุ่มที่ได้รับนวัตกรรมบราไฟฟ้ามีคะแนนการไหลของน้ำนมหลังการทดลองในชั่วโมงที่ 12, 24, 36, และ 48 มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามมาตรฐานปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (c2 =6.63, p<.001), (c2 =6.35, p<.001), (c2=6.67, p<.001), (c2 =6.93, p<.001) ตามลำดับ

        จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า บราไฟฟ้ามีผลต่อการไหลของน้ำนม พยาบาลจึงควรนำนวัตกรรมบราไฟฟ้าไปใช้ในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด เพื่อให้มีการไหลของน้ำนมมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมให้มารดาประสบความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anukoolprasert, P. (2007). Comparison Between Breast Massage Alone and Breast Massage Combined with a Warm Compress in Increasing Milk Production in Post-Partum Mothers. Journal of Public Health Systems, 1(3-5), 430-438. (in Thai)

Brown, C. R., Dodds, L., Legge, A., Bryanton, J., & Semenic, S. (2014). Factors Influencing the Reasons Why Mothers Stop Breastfeeding. Canadian Journal of Public Health, 105(3), 179-185.

Cetthkrikul, N., Topothai, C., Topotha, T., Pongutta, S., Kunpeuk, W., Prakongsai, P., et al. (2016). Situation of Breastfeeding among Mothers Receiving Services in Public Hospitals in Thailand. Journal of Health Science, 25(4), 657-663. (in Thai)

Chainok, C. (2017). Thai Herbal Compress Balls, Famous All Over the World. Med Herb Guru. Retrieved 30 November, 2017 from http://medherbguru.gpo.or.th/articles/ D16_prakop.pdf (in Thai)

Chanetiyoung, A. (2018). The Effects of Breast Massage and Hot Compress on Stimulating of Milk Flow in Postpartum Mothers at Phusing Hospital, Srisaket Province. Journal of Traditional Thai Medical Research, 4(1), 41-52. (in Thai)

Charoensungdej, K., Anuchitchanchai, J., Caroti, N., & Sunthorn, A. (2013). The Effectiveness of Breast Massage and Hot Compression with Herbs to Stimulate Breast Milk Ejection in First 72 Hours. Uttaradit Medical Journal, 28(3), 24-36.

Hill, P. D., & Humenick, S. S. (1989). Insufficient Milk Supply. The Journal of Nursing Scholarship, 21(3), 145-148.

Jeerasap, R., Phaiboonbunpot, N., & Panikom, S. (2010). Routes of Delivery and Onset of Lactation. Journal of Health Science, 19(2), 270-278. (in Thai)

Kanchana, S. (2020). “Breastfeeding: Scaling Up and Learning More. In Siraporn, S., Wittayasooporn, J.” The 7th National Breastfeeding Conference: Scaling Up & Learning More. Thai Breastfeeding Center Foundation. Retrieved August 5-7, 2020 from https://online.pubhtml5.com/xiid/kdjg/#p=222 (in Thai)

Kutlucan, L., Seker, I. S., Demiraran, Y., Ersoy, O., Karagoz, I., Sezen, G., et al. (2014). Effect of Different Anesthesia Protocols on Lactation in the Postpartum Period. Journal of Turkish-German Gynecological Association, 15(4), 233-238.

Lahukarn, B., Rattaya, M., Noonart, T., Marasri, N., & Rattanatavorn, K. (2021). Effect of Self-Breast Massage Program on Milk Ejection of Cesarean Mothers. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 6(8), 100-111. (in Thai)

Laksonowati, S. M., Runjati, R., Ta'adi, T., Mulyantoro, D. K., & Kholifah, K. (2021). Effectiveness of Warm Herbal Compress on Oxytocin Hormone and Breast Milk Production. Medisains, 19(3), 67-71.

Lawrence, R. A. & Lawrence, R. M. (2016). Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession (8thed.). Philadelphia: Mosby.

Masae, M. & Chatchawet, W. (2019). Effect of Self-Breast Massage Program on Milk Ejection of First-Time Mothers. Princess of Naradhiwas University Journal, 11(3), 1-14. (in Thai)

National Statistical Office of Thailand. (2020). Thailand Multiple Indicator Cluster Survey 2019, Survey Findings Report. National Statistical Office of Thailand. Retrieved August, 2020 from https://www.unicef.org/thailand/media/5146/file/Multiple% 20Indicator%20Cluster%20 Survey%202019.pdf (in Thai)

Niwattayakul, R. (2005). Breastfeeding Optimization Program. In Thai Breastfeeding Conference Proceeding Book (pp. 210-214). Bangkok: Research Center for Family Support. (in Thai)

Panngam, N., Theerasopon, P., & Ungpansattawong, S. (2015). The Effect of Warm Moist Polymer Gel Pack Compression on the Onset of Milk Production in Primiparous Mothers. Journal of Phrapokklao Nursing College, 27(1), 28-37. (in Thai)

Phonngam, K., & Mankong, R. (2021). The Effects of Hot Moist Gel Pack Breast Compression Combined with Nipple Stimulation on The Onset of Milk Ejection and Milk Flow Among Cesarean Section Mothers with Sick Babies. Thai Red Cross Nursing Journal, 14(1), 156-169. (in Thai)

Tangcharoensathien, V. (2020). “Support Breastfeeding for the Healthier Planet. In Siraporn, S., Wittayasooporn, J.” The 7th National Breastfeeding Conference: Scaling Up & Learning More. Thai Breastfeeding Center Foundation. Retrieved August 5-7, 2020 from https://online.pubhtml5.com/xiid/kdjg/#p=222 (in Thai)

The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists. (2019). Position Statement for Cesarean Section. Hfocus. Retrieved August 24, 2019 from https://www.hfocus.org/content/2019/08/17586 (in Thai)

Trainapakul, C., Chaiyawattana, M., Kanavitoon, W., Tiumtaogerd, R., Naka, S., Mitrniyodom, W., et al. (2010). Effect of Milk Ejection Performance of Postpartum Mothers After Breasts Massage and Compression with Mini Hot Bag and Herbal Compress. Journal of Nursing and Education, 3(3), 75-91. (in Thai)

Voramongkol, N., Chetprayuk, I., & Sakulitsariyaphon, S. (2011). Breastfeeding Situation in Thailand 2009-2010. Journal of Health Science, 20(5), 721-731. (In Thai)

Wansri, U., & Ketkaew, S. (2017). Yu Fai : An Alternative Postpartum Care. Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong, 1(3), 1-11. (In Thai)

World Health Organization [WHO]. (2019). Global Breastfeeding Scorecard, 2019: Increasing Commitment to Breastfeeding Through Funding and Improved Policies and Programmes. World Health Organization. Retrieved July, 2019 from https://apps.who.int/iris/handle/10665/326049

World Health Organization [WHO]. (2021). Infant and Young Child Feeding. World Health Organization. Retrieved June 9, 2021 from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-08

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย