ความถนัดทางวิชาชีพพยาบาลที่ส่งผลต่อการสอบใบอนุญาตวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผู้แต่ง

  • สารนิติ บุญประสพ Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi
  • เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง
  • ผ่องพรรณ ภะโว

คำสำคัญ:

ความถนัดทางวิชาชีพพยาบาล, การสอบใบอนุญาตวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายหาความสัมพันธ์เชิงทำนายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความถนัดทางวิชาชีพพยาบาล ที่ส่งผลต่อผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตผ่านเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2563 จำนวน 905 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*power และสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพพยาบาล มีองค์ประกอบย่อย 7 มิติ ประกอบด้วยมิติตัวเลข มิติภาษา มิติเหตุผล มิติการสังเกต มิติความจำ มิติการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมิติความอดทน ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมั่นด้วยสูตรคูเดอร์ริชาร์สัน-21 เท่ากับ .85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติถดถอยโลจิสติกทวิ ผลการวิจัย พบว่า

ความถนัดทางวิชาชีพพยาบาลสามารถทำนายความผันแปรของการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผ่านเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ร้อยละ 39.20 ความถนัดทางวิชาชีพพยาบาลมิติย่อย 6 มิติ ที่สามารถทำนายผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผ่านเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ มิติตัวเลข ทำนายการสอบผ่านเพิ่มขึ้น 1.20 เท่า (OR=1.20,95%CI[1.12-1.29]) มิติเหตุผลทำนายการสอบผ่านเพิ่มขึ้น 1.32 เท่า (OR=1.32,95% CI[1.12-1.55]) มิติการสังเกตทำนายการสอบผ่านเพิ่มขึ้น 1.47 เท่า (OR=1.47,95%CI[1.21-1.78]) มิติความจำทำนายการสอบผ่านเพิ่มขึ้น 1.36 เท่า (OR=1.36,95% CI[1.22-1.52]) มิติการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทำนายการสอบผ่านเพิ่มขึ้น 1.25 เท่า (OR=1.25,95% CI[1.13-1.39]) และมิติความอดทนทำนายการสอบผ่านเพิ่มขึ้น 1.09 เท่า (OR=1.09,95% CI[1.01-1.17])

ความถนัดทางวิชาชีพพยาบาลสามารถทำนายผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผ่านเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นครั้งแรก โดยมิติที่ทำนายได้ 6 มิติ คือ มิติตัวเลข มิติเหตุผล มิติการสังเกต มิติความจำ มิติการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และมิติความอดทน ดังนั้น แบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพพยาบาลสามารถนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในวิชาชีพพยาบาลได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrade, M., & George, A. (2014). Development and Psychometric Evaluation of the Tool Aptitude Towards Nursing. Nitte University Journal of Health Science, 3(2), 3-12.

Andrade, M., Mayya, S. & George, A. (2015). Assessment of Nursing Aptitude on Entry to Nursing Programme: Can it Be Assessed?. International Journal of Nursing Education, 7(3), 202-206.

Aydin, R., Sehiralt, M. & Akpinar, A. (2017). Attributes of a Good Nurse: The Opinions of Nursing Students. Nursing Ethics, 24(2), 238-250. Retrieved from doi: 10.1177/0969733015595543

Bingham, W. (1937). Aptitudes and Aptitude Testing. New York: Harper & Brothers.

Boonprasop, S. (2017). The Development of Nursing Professional Aptitude Test. A Dissertation Philosophy Program in Educational Research, Measurement and Statistics. Doctor of Faculty of Education, Burapha University. (in Thai)

Canadian Council for Practical Nurse Regulators. (2013). Becoming a Licensed Practical Nurse in Canada: Requisite skills and abilities. Retrieved November 16, 2021 from http://www.ccpnr.ca/PDFs/IJLPN%20RSA%20Final.pdf.

Hair, F. J., Black, C. W., Babin, J. B., & Anderson, E. R. (2010). Multivariate Data Analysis. New York: Pearson.

Hampton, D. C., & Keys, Y. (2017). Generation Z Students: Will They Change Our Nursing Classrooms?. Journal of Nursing Education and Practice, 7(4), 111-5.

Haspeslagh, M., Delesle, L., & Igodt, P. (2008). Aptitude of Psychiatric Nurses: Conceptual Considerations and Measurement Difficulties. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15, 408-16.

Herrera, C. & Blair, J. (2015). Predicting Success in Nursing Programs. Research in Higher Education Journal, 28(5), 1-8.

Hojat, M. (2007). Empathy in Patient Care: Antecedents, Development, Measurement, and Outcomes. Springer Science. American Psychological Association. Springer Science Business Media.

Hong, S., Lee, J., Jang, Y., & Lee, Y. (2021). A Cross-Sectional Study: What Contributes to Nursing Students' Clinical Reasoning Competence?. International Journal Environmental Research Public Health, 18(3), 1-10. doi: 10.3390/ijerph18136833.

Jiwan, T. (2011). Aptitude Test for Students Seeking Admission to Nursing Institutes. Nursing Journal of India New Delhi, 102(8), 174-5.

Loywiwat, T., Kaewnu K. & Kongjun, K. (2015). A Study of the Causes and Factors Affecting the Termination of Undergraduate Student Status Prince of Songkla University. Prince of Songkla University. (in Thai)

Malkemes, S., & Phelan, J. C. (2017) Impact of Adaptive Quizzing as a Practice and Remediation Strategy to Prepare for the NCLEX-RN. Open Journal of Nursing, 7, 1289-306.

Navarro, T. R, Vitamog, T. A., Tierra, C. R., & Gonzalez, J. D. (2011). Predictors of Nursing Board. Examination Performance. JPAIR Multidisciplinary Journal, 6, 232-46.

Nurumal, S. M., Jamaludin, T. S. S., Ahmad, N., Muhammad, N., & Chan, C. M. (2022). Numeracy Skills for Undergraduate Nursing Students’ Clinical Skill Assessment: An Expository Analysis Nursing & Healthcare International. DOI: 10.23880/nhij-16000261

Osler, W. (n.d.). Top 11 Skills for Becoming a Successful Registered Nurse. from http://www.topregisterednurse.com/registered-nurse-skills/

Pataliah, B. A. (2004). Aptitude about Nursing among Nursing Professional. Nursing Journal of India, 95(11), 253-255.

Paton, W. P., McManus, I. C., Cheung, K. Y. F., Smith, D. T., & Tiffin, P. A. (2022). Can Achievement at Medical Admission Tests Predict Future Performance in Postgraduate Clinical Assessments? A UK-Based National Cohort Study. BMJ Open 2022 Feb, 812(2), e056129. Retrieved from doi: 10.1136/

Prasertsin, S. & Rumsaeng, V. (2019). Guidelines for Using the Results of Aptitude Test in Career Planning, Journal of Educational Measurement, 36(10), 1-15. (in Thai).

Setiawati, S. (2020). Students’s Perception of Using Padlet in Learning English. AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 12(1), 17-30.

Sung, Y. W., Kawachi, Y., Choi, U. S., Kang, D., Abe, C., Otomo, Y., et al. (2018). Estimation of Vocational Aptitudes Using Functional Brain Networks. Hum Brain Mapp, 39, 3636-3651. Retrieved from https://doi.org/10.1002/hbm.24200

Thailand Nursing and Midwifery Council. (2553). Professional Competence Nurse and Midwife. Nonthaburi: Suruyod Printing. (in Thai).

Vera, M., & Cortés, J. A. (2021). Emotional and Cognitive Aptitudes and Successful Academic Performance: Using the ECCT. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 13184. Retrieved from https://doi.org/10.3390/ijerph18241318

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-20

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย